Kommentarer: 51
27. januar, 2010

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) er Kunnskapsminister for Høyre. Han er tidligere medredaktør i Minerva, tidligere leder for Unge Høyre og har en mastergrad i statsvitenskap fra UiO om F. A. Hayek. I 2008 ga Torbjørn ut boken "Høyre om! For en ny konservatisme" og i 2013 "Den onde sirkelen".

Det imperfektes politikk

Fordi konservatismen tar utgangspunkt i det reelt eksisterende samfunn, ikke utopier eller abstraksjoner, kan det hevdes at det slett ikke er en ideologi i normal forstand.

Konservatisme ble kalt «the politics of imperfection» av den britiske akadmikeren Anthony Quinton 1978. Ordet konservatisme kommer fra det latinske conservare. Vi har åpenbart å gjøre med en idéretning som ikke har endring som sitt primære mål, men ønsker å bevare deler av det bestående. Men begrepet bevare er ikke umiddelbart klargjørende. For hva skal bevares og hvorfor? Det mest åpenbare stedet å starte er å se på hva konservative opp gjennom historien har ønsket å bevare. Til forskjellige tider og i forskjellige land har konservative forsvart eneveldig monarki, konstitusjonelt monarki, aristokratiet, representativt demokrati og republikansk diktatur; høye tariffer og fri handel, nasjonalisme og internasjonalisme, sentralisme og føderalisme; et samfunn hvor landadelen spilte en sentral rolle, kapitalismen og forskjellige versjoner av velferdsstaten. De har forsvart religionen generelt, spesielle trossamfunn og statens behov for å forsvare seg mot religiøse ekstremister. Listen kunne fortsatt, men vi hadde neppe blitt klokere.

Konservatismen er ikke en fasttømret ideologi i betydningen et sett med absolutte mål som gjelder uavhengig av historisk kontekst

Jeg skal i stedet kort beskrive en annen innfallsvinkel, nemlig å se på konservatismen ikke som en fasttømret ideologi i betydningen et sett med absolutte mål som gjelder uavhengig av historisk kontekst, men snarere som et sett antagelser og predisposisjoner.

De tilbakevendende konservative antagelser og predisposisjoner utgjør et slags minste felles multiplum for konservativ tankegang gjennom historien. I et slikt perspektiv forstås konservatisme som en slags «åndsfamilie»: det er en bred idéstrømning med noen felles kjennetegn, men også til dels store interne motsetninger. Det er for eksempel stor forskjell på liberale konservative og autoritære konservative, men de deler like fullt noen felles innfallsvinkler.

Dette gir samtidig en klar avgrensning til en mer allmenn form for konservatisme som skepsis til enhver endring, en holdning som til en viss grad deles av de aller fleste mennesker, men som innfallsvinkel er så generell at den neppe kan brukes til si noe substansielt om konservatismen som politisk filosofi. Jeg tar utgangspunkt i fem slike antagelser: Menneskelig imperfeksjon, begrenset fornuft, institusjoner, tradisjon og kulturell egenart.

Menneskelig imperfeksjon.For det første antar konservative at mennesket er imperfekt fra naturens side, og på grunn av dette er utopier om det gode samfunn uoppnåelige. Dette synet har røtter i den kristne ideen om arvesynden som tilsier at mennesket fra fødselen av er disponert for både godt og ondt.

Begrenset fornuft. For det andre er menneskets fornuft begrenset. Ikke bare er samfunnet for komplekst til at noen enkeltperson kan få fullstendig oversikt, men vår fornufts virkeområde er begrenset av natur. Det finnes noen absolutte barrierer for hva vi kan oppdage, finne ut og få oversikt over. Denne epistomologiske beskjedenheten i konservatismen kan være basert på filosofisk skeptisisme som hos Hume, religiøst basert som hos Burke eller de Maistre, eller på en generell følelse av feilbarligheten i menneskets fornuft, som hos Hayek.

Verdien av institusjoner. For det tredje har konservative en tro på at oppsamlet visdom hviler i samfunnets institusjoner, «vevet inn i nedarvede lover og institusjoner» (A. Quinton). Bare gjennom å ta til seg samfunnets etablerte tradisjoner og normer kan det som kalles menneskets «annen natur» foredles. Menneskets første natur er naturlig og drevet av instinkter, og det ville fått uholdbare konsekvenser om den fikk utfolde seg fritt. Først gjennom å ta til seg de tradisjoner og normer som ligger i samfunnets institusjoner, kan mennesket kultiveres slik at de kan leve i relativ fred og fordragelighet.

Tradisjon, vane og fordommer. Edmund Burke bruker begreper «for-dommer» for å refere til regler for som er et produkt av historisk erfaring, og som tilegnes gjennom vane. Han argumenterer for at mennesket bør sette sin lit til vaner også når de ikke har blitt underlagt fornuftens kritiske lys. Ikke bare mangler den enkelte tid, energi og mulighet til å evaluere hver eneste situasjon som unik, men vanene og tradisjonene inneholder oppsamlet kunnskap som den enkelte ubevisst får tilgang til. Derfor står også begrepet plikt sterkt i konservativ tankegang, som et uttrykk for de sosiale reglene som styrer et samfunn.

En rendyrket rettighetsliberalisme vil hevde det motsatte: det finnes noen verdier som er ukrenkelige uansett tid, sted og geografisk beliggenhet.

Respekt for historien og kulturell egenart. Mange verdifulle institusjoner er verken resultat av kontrakter eller naturlige rettigheter, men av historisk utvikling. I den grad grupper og samfunn utvikler seg ulikt, vil også institusjonene være forskjellige. «I møte med andre institusjoner enn sine egne vil den konservative, til forskjell fra den ortodokse eller liberale, ikke anta at det må være noe galt med institusjonene, men at de reflekterer en annen historisk erfaring, og kan være nyttige i den konteksten.». Dersom disse institusjonene gis en eller annen normativ verdi basert på et resonnement om at forskjellige løsninger kan være riktig til forskjellige tider, så bryter ikke det bare med store deler av liberal universalistisk tankegang – men åpner for en viss relativisme. En rendyrket rettighetsliberalisme vil hevde det motsatte: det finnes noen verdier som er ukrenkelige uansett tid, sted og geografisk beliggenhet.

Utfra skissen blir det veldig klart hva konservative ikke kan støtte. Både radikal liberalisme og radikale sosialisme er motsetninger til konservatismen. Samtidig er det ikke nødvendigvis enkelt å utlede et reformprogram av disse antagelsene. Det synes ikke åpenbart hva som skal være en ”konservativ fremskrittspolitikk”, som det står i Høyres prinsipprogram ført i pennen av Lars Roar Langslet. Det er heller ikke denne korte artikkelens oppgave å drøfte. La meg nøye meg med å konstatere at dersom mennesket er feilbarlig, og menneskets fornuft begrenset, legger det føringer på både synet på marked og stat. Hverken byråkraten eller kapitalisten er uten feil.

 • Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) er samfunnsredaktør i Minerva og stortingsrepresentant for Høyre. Hjemmeside:  www.konservativ.no
Kommentarer: 51
 • PeeWee

  Du viser til at gamle konservative i sin tid forsvarte eneveldet og adelen privilegier. Kan man ikke si at den moderne konservatismen oppsto når de konservative innså at eneveldet og den mektige adelen var borte? At konservatismen rett og slett ihvertfall var(utenfor USA da det som kalles konservatisme i USA egentlig er en form for protolibertarianisme.) deres ønske om å føre videre de beste verdiene fra den gamle orden, og at motsetningene innen konservatismen stort sett gikk ut på hvilke disse verdiene faktisk var og hvilke av dem som det var verdt å føre videre? Slik sett er vel konservatismen egentlig ganske dynamisk, i og med at den forsøker å tilpasse mer eller mindre konstante verdier til dagens virkelighet.

 • Rolf O.Berg

  Jeg er enig at konservatisme mer kan betraktes som en politisk tankeretning/livsholdning enn som en politisk ideologi.
  Konservatismen er ikke så fasttømret som sosialisme og – for den saks skyld – liberalismen.Den har ingen profeter slik som sosialismen har.
  På den annen side har også konservatismen sine ideologiske grunntoner, men gjennom sin pragmatisme er ofte konservatismen (spesielt den anglo saksiske variant) egnet til å finne praktiske løsninger på politiske problemer.For den konservative representerte den moderate statsmakt ingen trusel, og her var de konservative på en annen kurs enn de liberale. Men den altfor sterke statsmakt utgjør en trusel mot de konservatives vektlegging av personlig frihet, rettsikkerhet, stabilitet og behov for balanse mellom statsmaktene.
  Den konservative er ikke fastlåst i sine meninger, kfr. således Burkes forskjellige syn på den amerikanske og franske revolusjon.
  Konservative vil mene at all forandring ikke nødvendigvis representerer
  fremskritt og reform.
  I den konservative verden inngår både rettigheter og plikter for at fellesskapet kan fungere på et ordnet vis.
  Den konservative vil i politikken ofte stå ovenfor vanskelige balanse – og vurderingsvalg. Dette gjør at konservatismen neppe vil bli en massebevegelse. På den annen side viser også den politiske historie at konservatismen oftes vinner frem når konservatismen ifører seg sin ideologiske frakke, og når konservatismen kan fronte en rivaliserende og kontrær politisk retning.
  Konservatismen har imidlertid sin velsignede egenskap i at denne retning sjelden blir anmassende og intolerant. Konservative har den sjeldne egenskap at de kan gjøre narr av seg selv. Var det ikke en konservativ som definerte en konservativ person som " a person who is too yellow to fight
  and too fat to run"?
  Emerson har i sin "New England reformers " sin egen hjertevarmende definisjon av konservative ;" Men are conservatives when they are least vigorous or when they are most luxurious. They are conservatives after dinner."

 • Anders B

  Det burde være ulovlig å kalle seg selv konservativ og samtidig støtte multikulturalistiske politiske doktriner uavhengig om du er tradisjonell konservativ, paleo-konservativ etc. da den praktiske implementeringen av multikulturalistiske doktriner uten tvil legger hovedgrunnlaget for videre Islamisering og enklavisering.

  Jeg har diskutert problemstillingen med et tyvetalls Engelske "tradisjonelle konservative" (Tories) som for øyeblikket befinner seg i en alvorlig identitetskrise. Toryene i UK, på lik linje med Høyre i Norge er i ferd med å bli gjort fullstendig kulturelt irrelevante av "ekte" kulturkonservative partier som f. eksempel FrP, Geert Wilders Frihetsparti etc. som med rette kan kalle seg ekte konservative (kulturkonservative).

  Disse "tradisjonelle konservative" nekter å anerkjenne disse nye alternativene og kaller dem populister. Samtidig blir de selv i økende grad klar over at de vil fortsette sin ferd mot irrelevansens dal så lenge de ikke tar et klart standpunkt mot multikulturalistiske doktriner. De vet at de vil bli stemplet som fascister/rasister/populister hvis de tar avstand fra multikulturalisme, en pris de for øyeblikket ikke er villige til å betale. Samtidig har disse kvasi-konservative multikulturalistene frekkheten til å fortsette å kalle seg konservative.

  Jeg tror derimot dette vil endre seg i løpet av de neste 10 år. De gamle tradisjonelle konservative over hele Europa befinner seg i en kulturell identitetskrise. Jeg er ganske sikker på at de får opparbeidet seg nok ideologisk selvtillit det neste tiåret til at de til slutt ender med å ta avstand fra multikulturalistiske doktriner og dermed med rette kan fortsette å kalle seg konservative.

  I mellomtiden bør de i anstendighetens navn unnlate å kalle seg selv konservative. Det blir FOR krampeaktig og overfladisk.

  PS: Høyre og Høyres representanter bør referere til seg selv som liberalister og ikke som konservative. Jeg registrerer dog at både Aftenposten (som nå ledes av kulturmarxisten Hilde Haugsgjerd) og Høyre liker å referere til seg selv som liberal-konservative, et ord som er fullstendig meningsløst og misvisende i dagens politiske klima. Å støtte monarkiet kvalifiserer ikke til å kunne kalle seg selv konservativ.

 • PeeWee

  Det skal vel nevnes at de konservative nok har blitt litt pinglete grunnet mange konservative sine "små feilgrep" på tredve og starten av førtitallet. Det betyr slettes ikke at det er riktig at de skal være sosialt og kulturelt liberale idag, men det er ihvertfall en forklaring, selv om annen verdenskrig i bunn og grunn har gått ut på dato som unnskyldning for litt av hvert.

 • Ole Johansen

  Anders B
  Er enig i mye av det du skriver ang.dette å være/kalle seg konservativ i Norge.
  Ang.Islam/Muslimer er det veldig mye monomant og enøyd argumentasjon.
  Vedr.dine diskusjonspartnere og det såkalte Konservative Parti i GB,er jeg enig,se forøvrig:
  http://www.vdare.com/gabb/100127_police_state.htm
  som du ser så var problemene der før muslimene ble mange,men dette tydeligjorde problemene bedre,selvfølgelig.
  Ser ellers at du ikke nevner BNP,dette er vel det partiet som tydeligst målbærer det som er problemet med det radikale/totalitære Islam?

 • PeeWee

  Det stemmer at de sosiale problemene var store i Storbritannia før muslimene ble mange, men ser man på andre land som Tyskland, Norge, Danmark og Sverige for ikke å snakke om Frankrike virker det åpenbart at disse ble værre når muslimene kom og ble mange.

 • Anders Behring

  Helt korrekt.

  Det essensielle som mange glemmer er at dagens politiske "hovedkamp" ikke lenger omhandler sosialisme vs. kapitalisme men derimot nasjonalisme (kulturkonservatisme) vs. internasjonalisme (kulturmarxisme/multikulturalisme). Og det er denne kampen som engasjerer mest i følge meningsmålinger (frykten for videre Islamisering).

  Partier som ikke anerkjenner at dette er hovedkampen vil fortsette å tape (KrF og Venstre kommer til å bli wipet ut). Det er komisk å se at FrP har monopol på de kulturkonservative stemmene uten noe som helst konkurranse mens alle de andre kjemper beinhardt om multikulturalist-stemmene. Og her ligger altså akilleshælen til Høyre. De går glipp av horder av stemmer fordi de flagger seg selv som multikulturalister, mens 85% av denne stemmegruppen stemmer sosialistisk… Det blir derfor kun smuler – 15% som Høyre, KrF og Høyre må kjempe beinhardt om.

  Dette er i ferd med å endre seg over store deler av Europa. De tradisjonelle konservative blir tvunget til å tilpasse seg. De multikulturalistiske fløyene i disse partiene har blitt svekket og fortsetter å bli svekket. Inntil den dagen det vil skimtes noe som kan minne om konturene av baller;-)

 • Anders B.

  Det tragiske med hele situasjonen er at man til en viss grad forstår denne feigheten. Kulturmarxistene har fullstendig kontroll over media og de vil ikke være nådige mot de første fremtidige kulturkonservative "pionerene" fra Høyre som offentlig flagger opposisjon mot det multikulturalistiske verdensbilde. Vi kjenner godt til de svært stygge hersketeknikkene de aktivt bruker, der deres hovedmål ofte er forsøk på karakterdrap av disse "dissidentene".

  Vi får håpe Dagbladet går konkurs i løpet av 2010, pressestøtten en gang forsvinner, og at Arbeiderpartiets mikrofonholder – NRK blir reklamefinansiert, så det blir en smule vanskeligere for dem:-)

 • PeeWee

  Det blir vel litt galt å kalle Marx for kulturradikal uten videre. Selv om han var for internasjonal solidaritet mellom arbeiderne så han også på kulturer som ikke hadde gjennomgått kapitalismen som mindreverdige og mente at kolonialisme kunne være bra fordi det førte til utvikling av tilbakestående kulturer. Hele det marxistiske rammeverk i seg selv stempler jo også mindre utviklete kulturer som tilbakestående. Ikke akkurat noe Dagbladet sine lederskribenter er enige i.

 • Anders B.

  Marx mente sosialismen ville resultere i et "statsløst samfunn". Det at han fortsatte tyder på at han ønsket dette. For å få et statsløst samfunn må man først bryte ned Kristendom, nasjonal identitet, nasjonale kulturer og tradisjoner, en utvikling vi er i full gang med i alle Europeiske land. Selv om Marx til en viss grad var en nasjonal-bolsjevik ønsket han fortsatt å dekonstruere nasjonal identitet og dermed legge til rette for internasjonalisme. Det blir derfor ikke feil å kalle Marx for en anti-nasjonalist eller en internasjonalist.

  Ordet Marxist er i 99% av alles sinn ensbetydende med internasjonalisme og ikke nasjonalisme. Nasjonalistiske kommunister eller såkalt nasjonal-bolsjevisme som politisk konsept er så og si utdødd.

 • PeeWee

  Joda, det stemmer at marxismen var internasjonalistisk, men dette gjaldt ikke underutviklete kulturer slik vi importerer haugevis av idag. Personlig tror jeg at vi gått kunne ha hatt fri innvandring fra Japan eller Hong Kong. Det hadde ikke vært noe problem selv om kulturene er svært ulike. Problemene oppstår der folkestrømmene går mellom rike og fattige land, og særlig der hvor de som flytter på seg er muslimer. Slik sett er jeg på en måte enig med Marx, at internasjonalisme kan være ufarlig så lenge de som går sammen er av velutviklete kulturer.

  På andre måter kan deg derimot virke som om sosial liberalisme kan være skadelig. Ser man på den vestlige verden var våre samfunn, uansett om de er sosialdemokratiske som de nordiske land eller mer høyreorienterte som USA eller Japan på mange måter langt mer velfungerende på femtitallet. Greit nok at noen individer slik som "ADHD kasus" og noen fritenkere opplevde mindre frihet under oppveksten og på skolen, men på den annen side ble det "folk" av de fleste, det ble født nok barn til å holde befolkningen oppe, kriminaiteten var mindre også videre.

  Kanskje rett og slett nasjonalisme og religion er så dype instinkter at organismen mennesket ikke kan trives skikkelig uten dem?

 • Anders B.

  Kunne ikke vært mer enig, PeeWee.

  Det er nå 11 år siden vi diskuterte sist, hehe good times på FpUs forum;D

  Og jeg er åpenbart ikke lenger laissez-faire tilhenger da det tilhørte mine radikale yngre år:P Men jeg støtter fortsatt ikke borgerlønnen din, hehe;P

 • PeeWee

  Neida, jeg ser at borgerlønn kanskje er et mer idealistisk enn praktisk forslag. Det er dog slik at man ofte støtter visse forslag man vet ikke blir gjennomført allikevel fordi det sier noe om hvilke idealer man har. Har jo blitt mer kulturkonservativ med årene selv :)

  Var synd med FpU forumet, men slik gikk det når man var så dum å knuse et par av FpU sine lederfigurer i debatter :) For all del, var flere fornuftige fra FpU der men det hjalp tydeligvis lite så lenge toppledelsen ikke gjorde en god figur der.

 • http://olemski.blogspot.com Ole Martin

  Meget velskrevet artikkel. Som jeg skulle skrevet den selv – nesten ;-)

  Jeg ville vel også tatt med at den konservative predisposisjonen som går på menneskets imperfeksjon også impliserer betydelig skepsis til staten. Staten har så omfattende makt at menneskelige feil kan få kollosale konsekvenser.

  Vi ser også at betydningen av tradisjoner i form av politisk og religiøs kultur gjør konservatismen i det protestantiske Nord-Europa ganske forskjellig fra konservatismen i det katolske Sør-Europa. Der tar den betydelig mer autoritære former, og sammenstillingen "liberal-konservativ" fortoner seg nesten like selvmotsigende der som den gjør i USA.

 • Rolf O.Berg

  Jeg stusser litt over formuleringer som "ulovlig å kalle seg konservativ og samtidig støtte multikulturalistiske politiske doktriner ". For en person med en konservativ legning vil det vel falle noe unaturlig å støtte hvilket som helst opprop som inneholder politiske doktriner.

  Jeg kjøper heller ikke helt formuleringer som at " hovedkampen ikke lenger
  er sosialisme – kapitalisme, men derimot nasjonalisme (kulturkonservatisme) og internasjonalisme(kultur marxisme og multikulturalisme)"
  Dette er riktignok en dimensjon, men det finnes mange andre. Jeg nevner således blant flere konflikten stat – individ, beskyttelsen av det private rom , behovet for en balansert utvikling i samfunnet og betydningen av å ungå eksistensen av autonome etniske sentra.
  Jeg ser videre behovet for at den konservative engasjerer seg i debatten om nasjonens fortsatte rolle i globaliseringen, som også naturlig vil berøre flerer av de punkter som er omtalt i disse spalter.
  Jeg ser verdien av at den konservative opprettholder støtte til en kontrollert innvandring, som på enkelte felter vil kunne berike vårt eget samfunn.
  Men jeg ser også farene ved en ukontrollert innvandring. Landets eneste konservative parti har vært merkelig konturløst i denne debatt, og overlatt mange av premissene til sin mer populistiske rival på sin høyre side.
  Konservatismen er jo ingen ideologisk kampideologi, men det bør også understrekes at selv den pragmatiske konservatisme inneholder en del ideologiske kjernepunkter. Konservatismen har jo også gjort det bra i de politiske situasjoner hvor konservatismen er blitt mer ideologisk. (kfr. 1980 årene og slutten av 70 årene).
  I den nåværende situasjon kan den konservative gjøre verre ting enn å iføre seg sine mer ideologiske uteklær og delta på en intelligent måte i den "multikulturelle "debatt.
  Den konservative bør fremholde at ikke enhver forandring nødvendigvis betyr fremskritt og reform. Både rettigheter og plikter er nødvendige for at fellesskapet kan fungere.
  Vi kan ikke tillate opprettelsen av tilnærmet autonome etniske/multikulurelle sentra som har sine egne lover og dogmer ,som ikke bare krenker tradisjonelle norske verdier og den norske integrasjonsmodell, men som også kan føre til kollisjon med norske rettsoppfatninger og norsk lov.
  I behovet for den balanserte samfunnsutvikling må vi passe oss for den dominerende stat, men også være på vakt for en utvikling som kan underminere respekten for statens naturlige og aksepterte privilegier og
  monopoler. Den konservative har alltid understreket betydningen av den fungerende stat , av nasjonens og de nasjonale verdiers
  betydning.
  Den konservative skal ikke hausse opp motsetninger og konflikter mellom gruppene, men heller ikke vike tilbake for å påpeke disse når det er behov for dette og slik søke å bevare den organiske og harmoniske samfunnsutvikling.
  Tilsvarende vil den konservative innta en sunn skeptisk holdning til moteriktige slagord om å " redusere/eliminere forskjellen mellom de og vi"
  Den konservative vet at mennesket er et gruppe- otg vanedyr som identifiserer seg selv i ralsjon til andre grupper basert på tradisjonelle holdninger og sedvaner. Det vil ikke være naturlig å oppheve alle
  politisk/etniske tyngdelover i dette land.Dette kan lett føre til en ny "månelanding"
  Jeg synes heller ikke at utviklingen iNorge er så entydig negativ som enkelte innlegg i disse spalter kan tyde på. Vi har på mange måter en sunn folkelig konservatisme i dette land. Vi har pt. en solid blå majoritet i landet, noe som vel reflekterer den dyp folkelige skepsis til den rødgrønne politikk.
  Vi har ungått de verste eksesser av en ekstrem multikulturalisme slik vi
  dessverre har sett i enkelte av våre naboland og i andre europeiske land. (Storbritania)
  Den norske integrasjonsmodell fungerer noenlunde bra på enkelte områder.
  Men det er likevel behov for en mer reflektert og systematisk konservative motkritikk av spesielt enkelte av de mer politisk korrekte slagord som flyter fritt omkring i det offentlige rom, og som presenteres
  somk nærmest konsensus meninger av tilnærmet guddommelig karakter.

 • Anders B.

  Rolf,

  Jeg tror ikke du helt forstår hva multikulturalisme er (eller kanskje du ikke tør å innrømme det overfor deg selv). Multikulturalisme er politiske doktriner. Den pågående Islamisering er kun et symptom og ikke årsaken til våre økende problemer. Hovedproblemet til de fleste Europeiske nasjoner er at de lider i økende grad av kulturelle, ideologiske og strukturelle svakheter.

  Hovedårsaken til dette er de siste tiårs implementering av multikulturalistiske politiske doktriner. Multikulturalisme er designet for å dekonstruere Europeisk kultur, tradisjoner, Kristendom, identitet og til og med nasjonalstater.

  Multikulturalisme stripper oss derfor for kulturelle forsvarsmekanismer som har resultert at vi nå er så sårbare. Fraværet av nasjonalistiske (kulturkonservative) politiske doktriner har sørget for dette. Politiske partier som støtter multikulturalisme (anti-nasjonalisme/anti-kulturkonservatisme) er direkte ansvarlige for at vi har havnet i denne situasjonen. Problemet stopper ikke der; et hvert politisk parti og enkeltindivider som aktivt kritiserer disse multikulturalistiske doktrinene blir stemplet og brennmerket av media og det offentlige.

  Det er en illusjon at multikulturalisme handler om toleranse. Denne ideologiens hovedmål er å dekonstruere majoriteten.

  For å sitere Hylland Eriksen:

  "Den viktigste oppgaven består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger".

  Politisk korrekthet er ensbetydende med multikulturalisme. Multikulturalisme er kulturmarxisme!

  Du bør lese mer om dette her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School

  Du bør videre gå inn å lese publikasjonene til de ulike politiske teoretikerne (flere av disse er demigudene til dagens norske Marxister) og du vil forstå omfanget av kulturmarxisme i dagens samfunn.

  Politisk konservatisme er OVERHODET ikke forenelig med multikulturalisme da kulturkonservatisme representerer selve anti-tesen til multikulturalisme.

 • Anders B.

  Disse primærsannhetene er selveste FrP koden. Det at Høyre lever i selvfornektelse overfor ovenstående argumenter, og fortsetter å støtte multikulturalistiske doktriner, skapte FrP. ;-) Dagens store FrP er dermed et resultat av Høyres politiske selvmord, et selvmord forårsaket av feighet (politisk korrekthet).

  Her er forresten linken til THE`s uttalelse:

  http://www.culcom.uio.no/nyheter/2008/hylland-eriksen.html

 • Anders B.

  Jo Benkow var en ekte konservativ. Han kom med følgende uttalelse (jeg tror det var i 1979 eller i 1980):

  "Et homogent samfunn er et fredelig samfunn".

  Denne uttalelsen hadde aldri dagens Høyreledelse tolerert. Det er da svært ironisk at Høyre hadde sin glanstid under Jo Benkow med det beste historiske valget i 1981: 31,8%). Høyre gikk som kjent kraftig tilbake like etter at Jo Benkow trakk seg i 1984.

  Spørsmålet er, hva skjedde egentlig? Var det et oppgjør mellom kulturkonservative og multikulturalister/humanister på begynnelsen av 80 tallet som endte med at de kulturkonservative fikk munnkurv?

 • Ole Johansen

  Til PeeWee
  Hva sier du da om situasjonen i USA,der den hvite majoriteten snart er borte?
  Der mener jo mange at dette er p.g.a.(men ikke bare)jødenes sterke innflytelse,og deres kultur kan vel knapt kalles underutviklet.

 • PeeWee

  Til Ole Johansen.
  Jeg er litt redd for å kommentere dette med jøder. Det er dog slående hvordan jøder er ekstremt overrepresentert i de mest multikulturelle ideologiene. På den annen side var jo Benjamin Disreali også jøde, så litt håp er det der.

  Jeg tror ikke at USA kommer til å gå under med det første, da har relativt "snille" innvandrergrupper. Derimot så kan de klassiske amerikanske verdiene forvitre. En hvit amerikaner vil gjerne være "konservativ" (De konservative i USA har ingenting med europeiske konservative å gjøre, og Edmund Burke var liberal). Derimot kan det virke som om lationer, østasiater og svarte i større grad stemmer i forhold til sin sosioøkonomiske posisjon. Et annet moment er jo at lationene har sterke tradisjoner for kristeligdemokrati. Det vil nok føre til at USA forblir et sterkt og godt utviklet land, men et land som verdimessig er mye mer likt de andre landene i den rike verden.

 • Ole Johansen

  Til PeeWee

  Din uvitenhet ang. innvandringen til USA synes jeg ikke bekommer deg.
  Vil så sterkt jeg kan anbefale deg(og alle andre),å lese den beste og mest informative webzine som finnes om dette emnet:
  http://www.Vdare.com

  God fornøyelse.

 • Pingback: Opprøret mot opprøret « minerva

 • Pingback: Opprører mot opprøret « minerva

 • Pingback: English spam-thread! - Page 3442

 • Daniel Jackson

  Fine meninger dere har her. Mye fint som har kommet ut av dem også, får man si.

  Kanskje på tide å revurdere ideologien sin når den fører til massedrap på ungdommer?

 • Pingback: La oss gjette hvem – ved midnatt « Norskgoy's Blog

 • mehan

  Anders B og Anders Behring ser ut til å være samme person .Måten å skrive på er veldig lik, ja jeg vil si identisk.
  Å bruke masse fremmendsord for å imponere og gi inntrykk av seriøsistet har aldri bitt på meg. Det tyder heller på en med mindreverdighetskompleks som prøver å hevde seg på en litt fin måte.

 • Pingback: Anonym

 • Ottar Steinertsen

  Venstresiden har vært flinke som har klart å sette likhetstegn mellom venstresiden og godhet, og høyresiden og ondskap.

  Det er ingen logisk vei fra konservatisme til massedrap. Dette er bare en korrelasjon. Slutningen til Daniel Jackson er altså helt feilaktig.

 • Ludo Schwartz

  Minerva kan ikke ta ansvar for det som skjedde i kveld. Men det er ikke tvil om at den konstante bitterheten, offer-rolle dyrkingen og hat-retorikken som preger foruminnleggene til høyre-orienterte i Norge har beveget samfunnet i feil retning. Minerva har, så vidt jeg vet, aldri hatt vett eller baller til å ta tak i det.

 • Klark Klarksen

  Anders Behring Breivik, det er ikke rart du blir en massemorder og landsforræder når du tror «europeiske» skrives med stor forbokstav på norsk.

 • mehan

  Er det noen her som forstår hva han ville oppnå? Jeg vil ikke tro han hadde helt samme begrunnelse som en del andre som har utført for eksempel skolemassakre, dvs for å bli berømt/beryktet.
  At det er en av våre egne borgere som begår slikt er enda mer ufattelig enn om det hadde vært internasjonal terrorisme. Jaja jeg vet han ikke er dømt,men jeg diskuterer ikke skyld,men motiv .

 • Matso

  «Kanskje på tide å revurdere ideologien sin når den fører til massedrap på ungdommer?» Du mener massedrap som i de tusenvis av separate terroraksjonene med hundretusenvis av drepte som islam står for, eller det ene massemordet som en nordisk nasjonalist hittil såvidt vi vet hittil har stått for? Bare det siste, ja …

 • wadi

  Han opprettet tross alt både twitter og facebook-konto den 17. juli 2011, fem dager før angrepet. Jeg tror han ønsker å bli berømt og unner han ingenting.

 • Martin K

  «Kanskje på tide å revurdere ideologien sin når den fører til massedrap på ungdommer?»

  Kanskje på tide og se at slikt generaliserende flåseri kommer rett tilbake og slår deg i trynet! Retorikken din kansellerer seg selv.

 • mehan

  wadi joda kanskje også for å bli berømt ,men tror han har hatt ett bevisst mål utover det. Hvorfor akkurat ramme Ap via regjeringen og AUF leiren. Det ligger nok en bevisst handling bak. Spørsmålet er hva ville ha oppnå? Såg han ikke galskapen i det han oppnådde? Eller var han bare en simpel taper som brukte masse fremmedord i debatter mens han bodde hjemme hos mora si i en alder av nær 32?

 • mehan

  Såg han ikke galskaåen i det han gjorde skal det være.

 • hyrdemyrderi

  det verste er at et utrent øye fort kan bli lurt av disse ordene.. det er tyskland på begynnelsen av 1900-tallet et levende bevis på..

 • Heidi

  Kommentaren er slettet, da den bryter med Minervas kommentar-policy (red.)

 • Alphonze

  Kommentaren er slettet, da den bryter med Minervas kommentar-policy (red.)

 • ali

  My condolences are to the good people of Norway I know it’s hard what happened in Oslo today. We have those kinds of nut heads in America they struck Oklahoma City Oklahoma couple of years ago. I know if GUNS aren’t controlled they will ALWAYS wreak havoc in the society. I don’t speak your language I used bing translator, any way today every one in America is Norwegian God ..,and stay TOLLERANT

 • http://- Arja A. I. Hakala

  Det her er en ufattelig tragedi for hele Norge og alle oss som bor i Norge.
  Hva for slags samfunn ønsker jeg for mine barn? Hva for slags verdier og holdninger formidler vi for våre barn?
  Er det ikke på tide å begynne snakke om farene ved helnorsk skole og hverdag på de dyre «fine» områdene i vårt land? Segregering som leder til omvendt ekstremisme, konservatisme som støtter usunne holdninger og dårlig selvbilde.
  Det er vanskelig å være mislykket på Stovner, men det er sikkert mye verre å være mislykket intelligens på Oslos beste vestkant?

 • Even

  Man bør være skeptisk til alle ideologier som legitimerer ekstreme politiske virkemidler. Jeg har imidlertid vanskelig for å se at så er tilfelle når det gjelder konservatisme.

 • Even

  Når det gjelder multikulturalismen er det mange som har advart mot at denne ville resultere i vold, voldtekter, narkotikaomsetning og terror. Jeg tror vil vil se enda mer av disse forferdelighetene i fremtiden. De pessimistiske spådommene har definitivt slått til.

 • Pingback: Korrektur Amoklauf Norwegen: 87 Tote | Antenne-der-Freiheit

 • Joe

  Lest alle kommentarerne her nå og må si at den tid Jeg brukt på dette var helt bortkastet. For noen syke folk som ikke har peiling på Sunt fornuft er bare helt rart.

 • Daniel H.

  Det som er helt utrolig er at Anders b. Breivik meningsfeller her på forumet ikke tar avstand til hva som har skjedd. Uten å legge føring, så er dette politisk motivert handling. Og derfor så ser jeg ikke helt disse kommentarene i dag:

  “Kanskje på tide å revurdere ideologien sin når den fører til massedrap på ungdommer?” Du mener massedrap som i de tusenvis av separate terroraksjonene med hundretusenvis av drepte som islam står for, eller det ene massemordet som en nordisk nasjonalist hittil såvidt vi vet hittil har stått for? Bare det siste, ja …»

  Beklager men du som skrev dette bør gå i deg selv å prate med noen som kan hjelpe deg!

 • haegeman andre

  Wij hier in België leven al jaren samen met onze vrienden de walen en ook honderden buitenlanders, ieder met zijn eigen cultuur en identiteit en daar heb ik geen last van. Behalve een paar kleine verschillen zijn we allemaal even veel waard en heeft iedereen het recht van te leven zoals hij dat wil, ieder met zijn eigen geloof en overtuiging. We zijn allemaal mensen, niemand van ons heeft gevraagd hier op de vreselijke wereld te worden gezet en niemand heeft het recht een ander mens het leven een hel te maken of het af te nemen. Anders zijn is niet slecht, leer elkaar kennen, hou van elkaar, we leven niet meer in de middeleeuwen. het kan allemaal zo mooi zijn Wat wij mensen elkaar aandoen is zo bedroevend dat ik beschaamd ben Mens te zijn
  andre

 • Pingback: #Oslo #Noorwegen #utoya LIVE: De dag na het Noorse drama | Nieuws Boulevard

 • Reggie

  «Even: Når det gjelder multikulturalismen er det mange som har advart mot at denne ville resultere i vold, voldtekter, narkotikaomsetning og terror. Jeg tror vil vil se enda mer av disse forferdelighetene i fremtiden. De pessimistiske spådommene har definitivt slått til.»

  Her er det vel høyreekstremisme som har resultert i det du påpeker over.

 • Matso

  Kunne du ikke nøyd deg med en stille Anders?