Nyhet

Avskjediget KHiO-professor i problematisk dobbeltrolle

Flere tidligere studenter og andre som arbeider innen kunstfeltet uttrykte tydelig begeistring for trappestuntet i august.

Bilde: Christel Marie Blunck

Rektor ved KHiO vil ikke svare på spørsmål om dobbeltrollen ble problematisert da skolen behandlet varslersaken mot professoren.

22. august skrev Minerva om stuntet som møtte studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) første skoledag: I en tekst på trappen utenfor skolen rettet en ukjent kunstner kraftig kritikk mot skolens håndtering av #Metoo-saker.

Det kom da frem at mange i miljøet rundt skolen fortsatt ikke var fornøyd med skoleledelsens håndtering av en trakasseringssak som i juni endte med at en professor ved skolen fikk sparken.

Skolen fikk i vinter kraftig kritikk for ikke å ha fulgt opp varsler mot mannen, som i en årrekke har fått alvorlige anklager rettet mot seg. Rektor Jørn Mortensen vil ikke svare på spørsmål fra Minerva om hvorvidt professorens dobbeltrolle ble problematisert da saken ble behandlet.

Sentral institusjon

For en uke siden skrev Morgenbladet at professoren, ved siden av å undervise, også «hadde en rolle i kulturlivet der han var i posisjon til å kunne gi studentene jobb».

Minerva er kjent med at posisjonen det er snakk om, er knyttet til en av landets mest anerkjente danseinstitusjoner, Oslo Danse Ensemble (ODE). Institusjonen har vært regnet som den viktigste arbeidsgiveren for KHiO-studenter på linjen der professoren underviste.

Professoren var ansvarlig for å ansette egne studenter ved dansekompaniet, som gjennomgående omtales som en sentral aktør for dansere som har ønsket å gjøre karriere innen sitt felt.

Da kompaniet ble tildelt Danseinformasjonens ærespris i 2014, var dette begrunnelsen: «Oslo Danse Ensemble har vært et fyrtårn gjennom hele sitt 20-årige virke innenfor jazz- og moderne dans. Kompaniet har vært arbeidsplass for nærmere 100 dansere, og mange unge koreografer og dansere har hatt Oslo Danse Ensemble som et springbrett inn i den profesjonelle verdenen.»

I 2013 omtalte Romerikets Blad ODE som et av Norges største dansekompanier, og en ansettelse der som en «prestisjetung jobb». “Å få jobb umiddelbart etter fullførte studier er nemlig ikke hverdagskost for en danser i Norge. Overalt er konkurransen beinhard, og kun de færreste slipper igjennom nåløyet”, skrev avisen da. Professoren var fast jurymedlem i auditions ved dansekompaniet.

Oslo Danse Ensemble ble i flere år finansiert over statsbudsjettet. Etter at ensemblet i 2010 ble tilbakeført til Kulturrådsstøtte, mottok de i årene 2013-2016 rundt 1,6 millioner årlig, blant annet til «Kompetansehevende tiltak».

Avhengighetsforhold

Flere personer Minerva har snakket med i miljøet rundt skolen, begrunner den vedvarende frustrasjonen med at de ikke opplever å ha fått en «ordentlig beklagelse» fra skoleledelsen for trakasseringen som har vedvart i nesten 30 år.

Mange peker også nettopp på professorens sentrale rolle i dansemiljøet som en medvirkende årsak til at de opplever oppgjør i saken som ufullstendig. En person Minerva snakker med, bekrefter at mye av presset studentene har opplevd, er knyttet til at professoren hadde såpass stor innflytelse på deres fremtidige arbeidskarriere.

Situasjonen ble bekreftet av en annen student til NRK tidligere i år. – Det er en stressende situasjon. Det er klart man ikke vil gjøre noe som kan sabotere for sjansene dine senere.  

At mange dansere jobber frilans og på prosjektbasis, har forsterket dynamikken. Personene beskriver et avhengighetsforhold til professoren, som startet i studietiden og har vedvart i en hel yrkeskarriere.

Varslerutvalg

KHiO-ledelsen tok først tak i trakasseringsaker ved skolen etter at den vinteren 2017 ble hasteinnkalt av Kunnskapsdepartementet. Det skjedde etter at studenter som opplevde at varsler ikke ble tatt på alvor, selv kontaktet departementet.

Etter å ha fått kritikk fra Kunnskapsdepartementet, nedsatte skolen da et varslingsutvalg som fikk i oppgave å både gjennomgå varslene og institusjonens håndtering av tidligere varsler. Utvalget bestod av Jørn Mortensen, direktør Annemarie Bechmann Hansen, advokat Anne Marie Due (Hjort Advokater) og HR-direktør Geir Haugstveit ved OsloMet.

Minerva har spurt flere av medlemmene i varslingsutvalget om professorens dobbeltrolle som både lærer og en viktig fremtidig arbeidsgiver i en så sentral institusjon som ODE ble problematisert i utvalgets arbeid.

Verken rektor Jørn Mortensen eller advokat Anne Marie Due har svart på Minervas henvendelse. HR-direktør Geir Haugstveit ved OsloMet skriver følgende i en e-post: «Vi er enige om at det Anne Marie Due som uttaler seg om denne saken på vegne av de eksterne medlemmer av varslingsgruppen.»

Små miljøer

– Kultur-Norge er lite. Det betyr at dobbeltroller er vanskelig å unngå, noe som igjen fører til at noen få mennesker kan få mye makt innen visse felter. Det sier debattredaktør i Dagsavisen Bente Rognan Gravklev til Minerva. Hun har i en årrekke jobbet som kulturjournalist i samme avis.

– Det er åpenbart mye som har sviktet i denne saken, all den tid vi nå vet at professoren som fikk sparken, har hatt en trakasserende oppførsel over svært lang tid, fortsetter Gravklev.

KHiO har redegjort for hvordan tidligere varsler er blitt håndtert, men inntrykket som blir stående igjen, er at skolen ikke har tatt varslene tilstrekkelig på alvor. De har heller ikke maktet å ta innover seg den åpenbare fryktkulturen som har sikret at professoren har kunnet oppføre seg på en slik måte over lang tid, mener hun.

Eksemplet fra KHiO og ODE illustrerer på mange måter de vanskelige betingelsene for varsling i små og tett sammenvevde fagmiljøer. Universiteter og høyskoler er selv ansvarlige for å utarbeide egne retningslinjer for hvordan studenter skal varsle om seksuell trakassering. Etter et pålegg fra Arbeidstilsynet i 2009 utviklet KHiO slike retningslinjer ved skolen.

At varslene først ble behandlet etter at Kunnskapsdepartementet ble involvert i saken, tyder imidlertid på at professorens viktige posisjon i miljøet som pådriver for å fremme norsk jazzdans, kan ha medvirket til at varsler mot ham i en årrekke ikke ble behandlet av skoleledelsen.   

Særegne retningslinjer?

På spørsmål til Kunnskapsdepartementet om hvorvidt minister for forskning- og høyere utdanning Iselin Nybø ser et behov for å utrede om det er behov for særegne retningslinjer i behandlingen av varsler mot lærere ved med en slik dobbeltrolle, svarer statssekretær Rebekka Borsch følgende:

– Kunnskapsdepartementet forventer at universiteter og høyskoler jobber aktivt for å hindre at trakassering skjer. Institusjonene må også vurdere om ansattes dobbeltroller fører til behov for egne retningslinjer.

Minerva har også spurt statssekretæren om det kan være behov for å opprette alternative kanaler for varsling mot lærere i høyere utdanning, for eksempel direkte til KD, som en permanent løsning.

På det svarer Borsch: – Departementet har nylig sendt på høring et forslag til lovendring som skal gi alle studenter tilgang til studentombud, som blant annet skal være et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Barne- og likestillingsdepartementet har også sendt på høring et forslag om etablering av et lavterskeltilbud der Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, slik at Diskrimineringsnemnda også gis myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker innenfor arbeidslivet.

– På bakgrunn av dette har ikke vi sett det som hensiktsmessig å opprette slike kanaler eller varslingskomiteer som Minerva foreslår, sier Borsch.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden