Mediekritikk

”Avsløringen” av Kongehusets kostnader

Etter en omfattende ”graveprosess” har Dagbladet kunnet avsløre det som er lett å finne i Kommunaldepartementets budsjett. Og så har de i tillegg anslått de ikke kvantifiserte utgiftene til vakthold.

Etter en omfattende ”graveprosess” har Dagbladet kunnet avsløre det som er lett å finne i Kommunaldepartementets budsjett. Og så har de i tillegg anslått de ikke kvantifiserte utgiftene til vakthold.

Dagbladet slo i går stort opp en påstått avsløring av hvor mye Kongehuset egentlig koster norske skattebetalere. Saken er behøring omtalt i en rekke medier, selv om den kom litt i skyggen av Aftenpostene avsløringer av skatteparadiser.

Her er nøkkelinnholdet i Dagbladets hovedartikkel (min uthevelser):

Men ikke noe sted i det vedtatte statsbudsjettet er det oppsummert hvor mye kongen og monarkiet koster norske skattebetalere årlig.

Under punktet «Det kongelige hus», oppgis overføringene til å være 232 millioner kroner. I tillegg har Dagbladet funnet 117 millioner kroner fordelt på andre budsjettposter. Men regninga for monarkiet er mye større.

Dagbladets undersøkelser viser at store hemmeligholdte utgifter bringer den årlige prislappen opp på minst 460 millioner kroner.  (…)

Dagbladet har innhentet dokumenter og budsjetter som viser at utgiftene til kongehuset er dobbelt så høye.

I Finansdepartementets redegjørelse mangler blant annet 117 millioner kroner til en rekke utgifter staten har til kongehuset og monarkiet i 2016:

• Kongeskipet, 45 millioner kroner.
• Personlige militære adjutanter, 5,5 millioner kroner.
• De mange kongelige eiendommene, 57 millioner kroner.
• Offisielle utenlandsreiser, 9,6 millioner kroner.

Disse utgiftene finnes ikke samlet på ett sted i statsbudsjettet, men føres hver for seg over budsjettene til Forsvarsdepartementet, Kommunaldepartementet og Utenriksdepartementet.”

Hva med å lese budsjettet?
Dagbladets tre journalister – Eiliv Frich Flydal, Jonas Pettersen og Halldor Hustadnes, gir inntrykk av at de har drevet et grundig gravearbeid, mens alt det som er nevnt ovenfor fremkommer glassklart på s. 43 i statsbudsjettproposisjonen (nr. 1 S – 2015-16) fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet, som Kongehuset hører inn under. Slik har det vært i mange år. Langt nede i sin artikkel nevner Dagbladet dette, men først etter å ha beskrevet sitt ”gravearbeid”, der Kommunaldepartementet ber dem sjekke proposisjonen.

Det falt øyensynlig ikke Dagbladet inn å starte arbeidet ved å gå til det sentrale dokumentet i saken. Dersom man vet at Kongehuset er underlagt KMD, er det bare å laste ned departementets budsjett, søke på ”kongehuset”, så har man svaret. Isteden startet journalistene med å spørre Finansdepartementet, som formodentlig ikke hadde vett til å vise til Kommunaldepartementets budsjett. Her beskriver Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell ”gravearbeidet”.

”Men når de skal fortelle Dagbladet hva kongehuset koster, oppgir de halvparten av summen vi til slutt kommer fram til. Dagbladets journalister må selv saumfare kongehusets økonomi, budsjettdokumenter og tjenestemannsregister for å komme fram til det riktige tallet:om lag 460 millioner kroner.”

Nei, Ramnefjell, bortsett fra utgiftene til vakthold er alt dette lett å finne samlet på ett sted.

Når Dagbladet skriver at ”disse utgiftene ikke finnes samlet noe sted i statsbudsjettet”, så er det ganske enkelt feil. De ”dokumentene og budsjettene” som Dagbladet har ”innhentet”, er denne ene siden i denne proposisjonen, fritt tilgjengelig på nettet.

Det eneste Dagbladet har bidratt med, utover det som kan leses lett og direkte ut av departementets budsjett er et eget anslag over utgiftene til livvaktene, samt en mening om at Garden bør med i regnestykket.

Eller – Dagbladet gjør selv et poeng av følgende om side 43:

Heller ikke der er forslagene oppsummert for leseren.”

I en annen artikkel skriver de:

”Selv i et budsjettforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der de er listet opp, mangler en sluttsum som offentligheten kan forholde seg til.”

En viktig del av Dagbladets ”avsløring” er altså å summere opp de fire postene i bulletpunktene ovenfor som til sammen utgjør 117 millioner.

Utgiftene til vakthold
Det Dagbladets tre journalister reelt sett har bidratt med til opplysning av allmennheten er følgende:

”Budsjettene til livvaktene hemmeligholdes av politiet. Men Dagbladet har samlet informasjon om utgifter og ansatte fra en rekke ulike kilder. Basert på den informasjonen anslår Dagbladet at de reelle utgiftene til politieskorten er minst 110 millioner kroner i året. Det er et moderat anslag. Trolig er tallet flere millioner høyere.

Kostnaden til politieskorten dekkes av Justisdepartementet, og utgjør nesten en fjerdedel av de totale utgiftene til det norske monarkiet.”

I Kommunaldepartementets egen oppsummering er denne posten tatt med, men uten beløp. I så måte er størrelsen på denne posten, men ikke eksistensen av posten ”hemmeligholdt”, siden regjeringen tydeligvis anser dette som sensitiv informasjon. Den kan gi en pekepinn om omfanget av vaktholdet. Kommunalminister Sanner sier derfor at det er ”selvsagt” at disse summene ikke oppgis, noe heller ikke tidligere regjeringer har gjort. Her kan fornuftige mennesker komme til ulik konklusjon.

Dagbladets anslag kan være mer eller mindre korrekt. Det er det vanskelig for utenforstående å vite. Avisen inviterer til at vi skal ta deres anslag på ordet, uten videre innsyn i regnestykket. OPPDATERING kl. 16.10: Jeg har oversett en egen artikkel der dette anslaget er nærmere begrunnet. Min kritikk på dette punkter bortfaller derfor.

Når det gjelder Garden, som Dagbladet selv beskriver som Hærens største og en del av totalforsvaret, er det åpenbart urimelig å inkludere alt dette i kostnadene til Kongehuset. Dagbladet gir likevel et slikt regnestykke på slutten av sin artikkel, der alle operative kostnader til Garden tas med, men Garden er ikke er inkludert i det som er kjernen i avisens påstand – at halvparten av utgiftene er skjult for offentligheten. Derimot er det rimelig at den biten som består i vakthold av kongelige eiendommer tas med, men dette har ikke Dagbladet klart å kvantifisere.

Siden Dagbladet er opptatt av å vise de reelle kostnadene ved Kongehuset, er det relevant at heller ikke alternativet, som er en republikk, er kostnadsfritt. Det er åpenbart at mange av disse utgiftene ville påløpe uansett, både til stab, vakthold, eiendommer og representasjon. Men det kan godt hende at de ville vært lavere. (Som republikaner tror og håper jeg det). Ramnefjell nevner så vidt problemstillingen.

Kommentarer fra andre
Det er ikke bare leserne som villedes av Dagbladet. Avisen har intervjuet flere om sin ”avsløring”, og disse følger villig opp, basert på Dagbladets premisser.

Det er forståelig. Dette er folk som ofte må uttale seg i farten, og da er det fristende å akseptere den historien som journalisten forteller, uten å ta seg tid til å sjekke fakta. Men både professor Møen, leder for Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg Siri Gjedde-Dahl og stortingsrepresentantene Snorre Valen og Heidi Nordby Lunde (i en annen artikkel) uttaler seg som om den oversikten som faktisk foreligger i Kommunaldepartementets budsjett ikke finnes, og at utgiftene er dobbelt så høye som oppgitt. Her er Møen:

”- Finansdepartementet har tradisjon for å være pinlig nøyaktig. Det burde ikke skje at omtrent halvparten av beløpet mangler, når man spør om statens utgifter til kongehuset, sier Jarle Møen, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, til Dagbladet.

– Kanskje er det ikke opplagt hvordan alle kostnader skal klassifiseres og grupperes, men det kan ikke være veldig vanskelig å gi en samlet oversikt. Dagbladets spørsmål er presist og krever et presist svar, sier Møen.”

Det svaret finnes, unntatt sikkerhetskostnadene, lett tilgjengelig i statsbudsjettets fagproposisjon for Kommunaldepartementet. Skal jeg være velvillig overfor Møen, kan hans kritikk ses på som rettet mot Finansdepartementet, som straks burde ha vist til denne oversikten.

For ordens skyld: Denne artikkelen er ikke et resultat av mitt eget grundige gravearbeid, men av at flere statsråder, blant annet Kommunalminister Sanner, i går viste til hva som faktisk står i hans budsjett.

OPPDATERING: Dagbladet svarer på kritikken her.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden