En straff på Holmlia, en annen i Ørskog

Frp vil endre loven slik at den i praksis øker straffenivået mest for dem som ikke er etniske nordmenn. Sylvi Listhaug ser ut til å ha misforstått lovendringen i Danmark.  

Publisert   Sist oppdatert

Aftenposten har i dag en større sak om Frps forslag til skjerpet straffer og andre kriminalitetsbekjempende tiltak, som legges frem på partiets landsmøte til helgen. Ett av tiltakene er en skjerpet straffesone i særlig belastede områder, noe som innebærer dobbel straff slike steder.

Frp er inspirert av endringer i Danmark, vedtatt i fjor høst og innført fra årsskifte. I Danmark er dette beskrevet slik av regjeringen:

«En ordning, der giver politiet mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse kriminalitetsformer i en periode skærpes markant (skærpet strafzone).

Initiativet betyder, at straffen for eksempelvis hærværk, tyveri og trusler stiger markant inden for den skærpede strafzone. Der lægges som udgangspunkt op til en fordobling af straffen, mens straffen for visse kriminalitetsformer med en i forvejen høj straf vil stige med en tredjedel. Derudover vil visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, i gentagelsestilfælde kunne straffes med fængsel, når overtrædelsen er begået i en skærpet strafzone.»

Sterkt tidsavgrenset tiltak

En viktig begrensning er at det fremkommer tydelige av regjeringens forslag og den vedtatt lovendringen at dette skal gjelde i en periode, ikke permant. I begrunnelsen skriver den danske regjering:

«Gennem årene er der eksempler på, at kriminaliteten i særligt belastede boligområder i en periode er blusset op, så trygheden og sikkerheden for beboere og andre, der færdes i området, har lidt alvorlig skade.»

Denne begrensningen fremgår ikke i Frps forslag, som jeg oppfatter som en permanent tilstand for Oslo sentrum og en rekke andre områder i hovedstaden.

Listhaug var i Danmark i mars, og ble da intervjuet av Dagbladet.  Hun sa:

«Jeg synes det er veldig interessant at de har innført dobbel straff for kriminalitet som begås i disse områdene. Vi hørte også fra beboerne her at dette er et tiltak de støtter varmt opp om».

Men dette er altså ikke riktig. Det er ikke innført et slikt generelt tiltak i belastede områder, heller ikke det Listhaug besøkte, men det er innført en mulighet for å innføre et slikt tiltak midlertidig slike steder.

Muligheten anvendt to ganger

Dette er ikke hårkløveri. Så langt har politiet i Danmark brukt muligheten to ganger. 1. februar ble en slik sone innførte i Vollsmose, en forstad til Odense, etter flere skyteepisoder knyttet til et gjengoppgjør. Den ble opphevet 7. mars, og politimesteren uttalte da:

«- Siden den 20. februar har vi ikke konstateret episoder, der giver os et grundlag for at forlænge den. Det er et ekstraordinært redskab, hvor vi lige træder et trin op, når der er en særlig grund til det, og der er særlig utryghed i et boligområde».

Dette betyr jo ikke at kriminaliteten er eliminert i Vollsmose, der denne i årevis har vært langt høyere enn gjennomsnittet i Danmark.

Den 15. april ble en slik sone innført i fire områder i København, etter at høyreekstremisten Rasmus Paludan holdt en ny anti-islamsk aksjon og dette utløste opptøyer. Sonen var tidsbegrenset til en uke. Og den var altså igjen begrunnet med ekstraordinære omstendigheter. Politiet uttalte:

«Det er vores vurdering, at der er opstået et ekstraordinært kriminalitetsbillede i flere dele af Københavns Politikreds, som i væsentlig grad skaber utryghed for beboere og andre, der færdes i eller omkring de berørte områder.»

Politiet har også forbudt demonstrasjoner fra Paludan.

Sylvi Listhaug uttaler til Aftenposten at disse sonene har «bidratt til bedre forhold i belastede områder». Det er uklart for meg hva hun sikter til, basert på disse to eksemplene, siden det er vanskelig å vite om det er dette nye tiltaket som har bidratt til at ekstraordinær situasjon har normalisert seg, eller politiets og rettsvesenets ordinære arbeid.

Ulikhet for loven

Men det er også prinsipielle innvendinger til både Frps forslag og den danske modellen: Er det riktig å straffe forbrytelser begått i områder med høy kriminalitet høyere enn andre steder? Skal det virkelig være slik at å gjøre innbrudd på Holmlia skal straffes dobbelt så høyt som å gjøre det samme på Smestad, slik Listhaug vil? Eller at en tagger på Grünerløkka skal straffes dobbelt så strengt som han som av og til «dekorerer» fasaden her jeg bor på Frogner?

Særlig problematisk blir dette fordi de områdene vi snakker om nesten alltid vil ha stor overrepresentasjon av etniske minoriteter. Rent faktisk øker altså det gjennomsnittlige straffenivået for innvandrere, relativt til hvite nordmenn.

På den annen side kan det argumenteres med at dersom tiltaket faktisk har den tiltenkte effekten, å få ned kriminaliteten, vil det også komme ofrene som bor slike steder til gode, og der er også etniske minoriteter overrepresentert.

Allerede skjerpelse for gjengkriminalitet

Frps forslag innebærer også dobbel straff for kriminelle handlinger utført av gjengmedlemmer – og dermed firedobbelt dersom dette skjer innenfor den nevnte sonen.

Allerede i dag er det straffeskjerpende etter straffelovens paragraf 77 e og 79 dersom handlingen er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Paragraf 77 omfatter også en rekke andre straffeskjerpende omstendigheter, slik at vi allerede straffer ellers like handlinger forskjellig. Spørsmålet her er altså om hvorvidt hvor en straffbar handling foregår i seg selv skal være straffeskjerpende, og i neste instans, om denne skjerpingen skal skje sjablongmessig. Jeg ser ikke tilstrekkelig grunnlag for det.