Snoen Blogger

Er de fleste terrorister muslimer?

En gjennomgang av to globale databaser viser at muslimer står bak langt de fleste dødsfall som følge av terrorisme og trolig de fleste terroraksjoner.

En gjennomgang av to globale databaser viser at muslimer står bak langt de fleste dødsfall som følge av terrorisme og trolig de fleste terroraksjoner.

Denne bloggposten handler ikke om hvorvidt muslimer som er terrorister er motivert av islam eller noe annet, eller om de politiske implikasjonene av de fakta vi måtte finne på dette området.

Mitt formål er langt mer begrenset: En vanlig påstand, særlig fra Fremskrittspartiet og andre innvandringskritikere, er at de fleste terrorister er muslimer, selv om de færreste muslimer er terrorister. (Noen ganger er også formuleringen ”nesten alle” brukt). På den andre siden viser mange til Europols statistikk for å belegge at muslimer står for en forsvinnende liten andel. Så hva stemmer egentlig?

Store angrep
Jeg har anvendt RAND Database of Worldwide Terrorism og gjort et søk fra 1990 til ut 2010. RAND definerer terrorisme slik:

 • Violence or the threat of violence
 • Calculated to create fear and alarm
 • Intended to coerce certain actions
 • Motive must include a political objective
 • Generally directed against civilian targets
 • Can be a group or an individual

Antall terroraksjoner i databasen er så mange at det vil ta for lang tid å gå gjennom alle. Jeg har begrenset meg til de 95 der minst 50 personer er drept. I noen tilfeller er det ikke sikkert hvem som sto bak, men der RAND nevner en mistenkt gruppe har jeg lagt dette eller eget skjønn til grunn. Siden mitt fokus ikke er terroristenes motivasjon, legger jeg ikke vekt på om de er motivert av religiøse eller andre politiske forhold.

 • 52 av de 95 terroraksjonene skjedde i Irak — alle muslimer.
 • Ytterligere fem i Pakistan, tre i Algerie, to i Afghanistan og ett hver i Jordan og Egypt — alle muslimer.
 • I Afrika for øvrig teller vi fire angrep — ett islamistisk i Kenya, tre uten forbindelse med islam i Uganda, Sudan og Etiopia.
 • I India skjedde det syv angrep, hvorav fire kan tilbakeføres til islamistiske organisasjoner, mens tre har uklare gjerningsmenn.
 • Russland opplevde åtte angrep, alle utført av muslimer og hovedsakelig knyttet til konflikten i Tjetsjenia.
 • I Europa utenom Russland skjedde et angrep — islamistenes angrep i Madrid.
 • USA står for to islamistiske angrep, ettersom RAND regner angrepene på Washington og New York separat. I tillegg ett ikke-muslimsk angrep — Oklahoma City.
 • I Latin-Amerika teller vi tre angrep, ett utført av muslimer mot jøder i Argentina, to av ikke-muslimer i Columbia.
 • Sri Lanka opplevde to angrep fra tamiltigrene, mens islamister sto bak ett angrep på Filippinene og ett i Indonesia.

Holder vi Irak utenom, står muslimer (islamister og andre) bak 31 av 43 store terrorangrep, mens andre grupper står bak 9 og tre (i India) har ukjente gjerningsmenn.

Middels store angrep
Er de store angrepene utypiske? Setter vi grensen ved 10 drepte, kvalifiserer 917 angrep. Jeg har av tidsmessig grunner ikke gått gjennom alle disse, men sett på tre perioder: 1990-96 — før den militante islamismen var på de flestes radar, 2002 — før Irak-krigen og 2009, etter at terrorismen i Irak hadde falt kraftig.  

 • I 1990-96: 36 angrep registrert, hvorav 22 med muslimske gjerningsmenn og to med ukjente. Seks av disse skjedde i Israel.
 • I 2002 er 38 angrep registrert. 26 av disse står det muslimer bak, hvorav ni i Israel og fire i Russland. Andre grupper står bak ni, fem av dem i India og tre i Colombia, mens tre har ukjente gjerningsmenn.
 • I 2009 er 22 angrep registrert. 18 av disse står muslimer bak, halvparten i Afghanistan. I tillegg kommer et bombeangrep i Tyrkia, der PKK er mistenkt.

Vi ser altså at bildet ikke endrer seg vesentlig dersom vi inkluderer mindre angrep.

Tino Sanandaji har gått gjennom RANDs tall for Nord-Amerika og Europa de siste ti årene og tatt med alle angrep, ca 4000 i alt, og summert antallet drepte. Selv om vi tar ut 9/11, som dominerer det totale antallet døde, finner han at muslimer står bak 91 prosent av alle drepte. Terroraksjonene i Norge, som ikke er med i statistikken, vil redusere denne andelen, men ikke avgjørende.

Dersom vi isteden teller antall angrep som har ført til dødsfall og begrenser oss til Vest-Europa, ville bildet vært helt annerledes. Da blir Madrid-bombene, som drepte svært mange, en enkelt av mange hendelser. Mange viser til Europols database, som teller antall aksjoner, og summerer stort og smått, og kommer til en svært liten andel muslimske terrorister.  

Alle angrep
Venstre-politiker Svein Abrahamsen har tidligere i dag publisert det han mener er en tilbakevisning av påstanden, basert på databasen til WITS, som er en del av USAs National Counterterrorism Center: ”Worldwide Incidents Tracking System har registrert 77 571 terrorangrep i perioden fra 2001 til 2010. Av disse står islamistiske ekstremister bak 21 576 eller 27,8 prosent av angrepene.”

En slik utlegning av dataene er sterkt misvisende. For det første klassifiserer WITS nesten halvparten av gjerningsmennene som ”ukjente”. Av de kjente gjerningsmennene står islamistene bak 53,6% av angrepene (og en langt høyere andel av drepte og sårede).

For det andre er en meget betydelig andel av ”ukjente” opplagt muslimer, selv om de ikke nødvendigvis er islamister. Det synes å ha skjedd en utvikling i WITS klassifisering, der man tidligere klassifiserte mange som ukjente, men nå som islamister. I 2010 er 6547 angrep tilskrevet islamister, av i alt 8142 med kjente gjerningsmenn, eller drøye 80 prosent av disse. I 2006 derimot, da terrorismen i Irak nådde sitt høydepunkt, ble 1545 angrep klassifisert som islamistiske, mens det var 7570 angrep bare i Irak og Afghanistan.

Til og med 2003 er ikke gjerningsmennene klassifisert overhode i WITS. Ser vi på tallene fra 2004 til 2010, var det i alt 77.169 angrep smo er fordelt på land. Av disse skjedde omkring 49.000 i Irak, Afghanistan, Pakistan, Israel, Somalia, Jemen, Algerie, Bangladesh. Det er all mulig grunn til å tro at de aller fleste av gjerningsmennene var muslimer. I tillegg kommer nesten 2000 angrep i Gaza og på Vest-Bredden, over 6000 angrep i India og drøye 2000 i Russland. Også her er det mange muslimer involvert.

På global basis er det på bakgrunn av disse to databasene vanskelig å komme unna konklusjonen om at muslimer står bak et flertall av de alvorligste terroraksjonene, og høyst sannsynlig også et flertall av alle terroraksjoner. Men det er ikke riktig at muslimer står bak ”nesten alle” terroraksjoner. Ser vi på Vest-Europa isolert er det langt fra riktig at de fleste terrorister er muslimer, men muslimer har det siste tiåret flest terrorofre på samvittigheten også her.  

I kommentarfeltet har flere etterlyst en drøfting av sammenhengen mellom islam og terror, utover den rent statistiske. Det faller utenfor denne artikkelens formål, men i 2006 skrev jeg en lang artikkel nettopp om dette.

Twitter: @jasnoen

Fra forsiden