Politikk

Familien på seks sa de var statsløse palestinere. Men asylgrunnen var falsk

Del 1: De sa de var fra Nablus på Vestbredden (bildet). Det stemte ikke.

Bilde: Wikimedia Commons / Markov [CC BY-SA 3.0]

Det skulle ta ni år før retten rett før jul vedtok at familien må tilbake til Jordan. Støttearbeid og mediesympati hjalp til slutt lite.

Familien Hasan kom til Norge i to puljer. Først moren Samar med fem sønner fra 6 til 16 år sent i 2008. De søkte om beskyttelse ved Politiets utlendingsenhet (PU) i desember.

I februar 2009 fødte Samar en datter.

Moren opplyste at de var statsløse palestinere fra Vestbredden og viste til den vanskelige situasjonen der. I april ga Utlendingsdirektoratet (UDI) familien midlertidig oppholdstillatelse som flyktninger.

Samar har også to eldre sønner. Da de kom etter og søkte asyl i juni 2009, var de 18 og 19 år. UDI avslo søknadene deres, og de reiste til Jordan, der de fortsatt bor.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Avslørt i 2012

Oppholdstillatelsen for moren og de fire yngste barna ble fornyet to ganger. Den siste tillatelsen løp ut i april 2012.

Da hadde den norske ambassaden i Amman bekreftet at moren og de åtte barna er jordanske statsborgere. Alle, unntatt datteren, er født i Jordan, og moren fikk raskt beskjed om at oppholdstillatelsene kunne bli trukket tilbake.

Myndighetene viste til at hun hadde gitt falske opplysninger og at forholdet ble regnet som grovt.

Familien anket, og saken havnet i rettsapparatet, slik de fleste tilbakekallsaker gjør.

Kort tid senere − i mai 2012 − oppsøkte tre av brødrene som fortsatt befant seg i Norge, politiet og meldte moren savnet. Det viste seg at hun befant seg i Jordan med to av de yngste barna. De tre kom tilbake til Norge i slutten av august.

I oktober 2012 tilbakekalte UDI oppholdstillatelsene. Direktoratet la vekt på at Samar Hasan i asylintervjuet tre år tidligere hadde unnlatt å fortelle om sitt jordanske statsborgerskap og dermed villedet utlendingsmyndighetene.

Likevel skulle det ta mer enn fem år før vedtaket ble gjennomført.

For familien anket, og saken havnet i rettsapparatet, slik de fleste tilbakekallsaker gjør.

Mor dømt til fengsel

I tiden framover fortsatte loven å innhente familien.

I 2013 dømte Oslo tingrett moren for å ha oppgitt falsk nasjonalitet da hun søkte asyl. Straffen var til 90 dagers fengsel, 60 av dem betinget.

NAV anmeldte henne for uberettiget barnetrygd og kontantstøtte. Saken ble ikke fullført, men da politiet avhørte henne om NAVs anklage, gjentok Samar Hasan at hun er fra Palestina og aldri har bodd i Jordan.

To av sønnene som fortsatt bodde i Norge, ble bøtelagt for flere overtredelser av veitrafikkloven.

Utlendingsnemnda (UNE) forkastet i juni 2015 familiens anke på UDIs vedtak. I begynnelsen av september ga nemnda dem frist til oktober med å forlate Norge og Schengen-området.

Artikkelen fortsetter under lenken.

Flere tusen fikk asyl etter juks

Sønnens mentale helse

En uke etter UNEs vedtak anket familien igjen. Advokaten deres viste særlig til den nest yngste sønnens psykiske problemer, som hadde ført til bekymringsmelding og vedtak om midlertidig, frivillig plassering i barneverninstitusjon.

Sønnens helsetilstand ble et hovedpoeng både i senere anker og i medieomtale av støttearbeidet for familien i Asker. Lokalavisa Budstikka har underveis viet familiens skjebne en god del plass og sympati.

Mediearkivet Retriever viser at Budstikka har omtalt familien Hasans sak minst 13 ganger. De aller fleste oppslagene legger klar hovedvekt på familiens og støttespillernes synspunkter. Ingen av dem går nærmere inn på Samar Hasans usanne beretning gjennom flere år.

Et leserinnlegg med tittelen «Flyktninger må også følge norsk lov» i 2015 skiller seg fra lokalavisas vinkling.

UNE konkluderte med at innvandringsregulerende hensyn måtte gå foran.

UNE bestemte seg likevel for å opprettholde vedtakene. Utreisefristen for den eldste sønnen ble framskjøvet etter at han ble anholdt på Gardermoen med enveisbillett til Brussel og et jordansk pass. Han hadde også med seg en italiensk oppholdstillatelse.

Morens begjæring om at utsending fra Norge skulle bli stilt i bero, fikk delvis medhold i Oslo byfogdembete. De tre myndige barna fikk avslag, og 19. oktober 2015 ble eldstemann uttransportert til Jordan.

Fikk medhold i Oslo tingrett

Mot slutten av 2015 fattet UDI og UNE flere vedtak som pekte mot at hele familien til slutt måtte forlate Norge.

Utlendingsnemda vurderte om særlige hensyn til de to yngste sønnene, som da var 13 og 14 år, tilsa at de og dermed moren måtte få bli boende. UNE konkluderte med at innvandringsregulerende hensyn måtte gå foran.

Innvandringsregulerende hensyn

Etter utlendingslovens § 38 fjerde ledd kan det ved vurderingen av om oppholdstillatelse skal gis, legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, herunder
  1. mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag,
  2. de samfunnsmessige konsekvensene,
  3. hensynet til kontroll, og
  4. hensynet til respekten for lovens øvrige regler.)
   

I mai 2016 forkastet Oslo tingrett så UNEs vedtak, og familien kunne fortsatt oppholde seg i Norge.

Det var ikke omstridt at moren hadde forklart seg falskt om statsborgerskapet sitt, for det var slått fast fire år tidligere. Nå var det saksbehandling og barnas tilknytning til Norge som lå til grunn for tingrettens beslutning.

UDI og UNE er forvaltningsorganer. Det innebærer at domstolene i nesten alle saker fatter vedtak om hvorvidt beslutningene deres er ‘gyldige’ eller ‘ugyldige’ etter lov- og regelverk. Retten tar ikke direkte stilling til om asylsøkeren og eventuelle familiemedlemmer har rett til opphold, men om et vedtak er gyldig.

Deretter går saken tilbake til UNE som kan fatte nytt vedtak.

UNE gjorde et nytt vedtak, og fikk nå tingrettens godkjennelse. Moren anket videre til lagmannsrett.

Gift i Jordan?

Kort etter tingrettens kjennelse informerte Norges ambassade i Amman UNE om at Samar Hasan fikk utstedt jordansk pass i 2006.

Det passet fornyet hun personlig i mars 2012.

Jordanske myndigheter opplyste også at kvinnen var gift med jordaneren som er barnas far. Moren har opplyst at de er skilt, noe støttegruppa legger til grunn. Advokaten sier til Minerva at det er tatt ut skilsmisse, men at det er uklart om den er godkjent i Jordan.

Moren reiste umiddelbart til Tyskland.

I november 2017 endte den langvarige striden mellom familien Hasan og utlendingsmyndighetene i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Lagmannsretten peker i sin kjennelse på at Høyesterett i en sentral plenumsdom har slått fast at domstolene kan avgjøre om UDI og UNE har tolket utlendingsloven og andre bestemmelser riktig og forsvarlig.

Men domstolene kan ikke gå inn i den konkrete avveiningen mellom interesser som et barns beste og behovet for å regulere innvandringen og reagere på asyljuks.

Det siste – som gjerne kalles innvandringsregulerende hensyn – var sentralt da UDI og UNE tilbakekalte familien Hasans oppholdstillatelse.

«Håpet og gleden knust», var tittelen til Budstikka 20. desember 2017.

KNUSER HÅPET: Skjermdump av Budstikkas oppslag 20. desember 2017.

Dro straks til Tyskland

Da dommen falt, reiste moren umiddelbart til Tyskland med datteren Sara, som nå er ni år gammel. To sønner ble igjen i Norge.

Advokat Nicolai Skjerdal leverte anke til Høyesterett og skrev i en Facebook-post på siden til familiens støttegruppe at han konsentrerte anken om de to yngste barna, datteren og en bror som nå er 15.

Hensynet til barna og den lange saksbehandlingstiden har vært hovedinnvendinger mot utsendelse i de siste rettsrundene.

Familien har hatt betydelig støtte i lokalmiljøet.

UNE har innrømmet at det er brukt for mye tid, nærmere fire år. Samtidig peker lagmannsretten på at familien fikk første varsel om utkastelse allerede i februar 2012.

Artikkelen fortsetter under lenken.

Asyl: Språktester fanger ikke opp falsk landbakgrunn

Politisk sympati

Familien har hatt betydelig støtte i lokalmiljøet under sin kamp for å få bo i Norge.

Etter lagmannsrettens dom sa Marianne Riis Rasmussen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Asker kommunestyre, til Budstikka at det er hjerterått at «barn som har bodd lenge i Norge blir kastet ut på grunn av feilvurderinger foreldre har gjort».

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde sist uke at familien Hasans sak ikke tas opp til ny behandling.

Advokat Skjerdal kunne mandag fortelle Minerva at mor og datter har reist videre fra Tyskland til Jordan. De to yngste sønnene befinner seg fortsatt i Norge, men bare én av dem har nå midlertidig, godkjent opphold her.

I morgen kan du lese om at Norge har gitt beskyttelse til flere tusen falske palestinere og somaliere, og søndag kan du lese om at myndighetenes metoder ikke fanger opp falsk landbakgrunn.

(Helge Øgrims journalistikk om det norske asylsystemet er støttet av Fritt Ord.)

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden