Nyhet

FN: Norge må innføre bruk av «etnisitet» i offisiell statistikk

FN-komiteen for eliminering av rasediskriminering kritiserer Norge for å unnlate å inkludere etnisitet som markør i offisiell statistikk.

Bilde: Basil D Soufi (CC BY 2.0)

Norske myndigheter kvier seg mot å registrere folks etnisitet. FNs rasediskrimineringskomité mener at Norge dermed bryter FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Minerva har tidligere omtalt hvordan FN-komiteen for eliminering av rasediskriminering nylig har rettet kritikk mot Norge for å ikke ha benyttet ordet «rase» i teksten til ny likestillings- og diskrimineringslov.

I videreføring av denne kritikken kritiserer FN-komiteen også Norge for ikke å inkludere etnisitet som markør i offisiell statistikk. Unntaket er for den samiske befolkningen, der Statistisk sentralbyrå siden 2008 har ført statistikk.

While noting that statistics are provided on the Sami community by Statistics Norway, the Committee regrets the lack of statistics on the ethnic composition of the population and of socioeconomic indicators on the enjoyment of rights by persons belonging to various ethnic groups.

Kritikken forklares med at dette medfører at man ikke er istand til å frembringe et godt nok empirisk grunnlag for å overvåke hvorvidt ulike minoritetsgrupper og innvandrere, i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjon, nyter økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på lik linje med den øvrige befolkningen.

Komiteen påpeker videre at dette gjør at Norge bryter med FNs rasediskrimineringskomités retningslinjer for rapportering, samt for generelle anbefalinger for hvordan rasediskrimineringskonvensjonen skal tolkes og iverksettelse av denne.

Komiteen anbefaler derfor at norske myndigheter;  

…through dialogue with ethnic minorities and by diversifying its data-collection activities by using various indicators of ethnic diversity and by allowing respondents to report anonymously and to choose self-identification,

in order to provide an adequate empirical basis for monitoring the enjoyment of all the rights enshrined in the Convention.

Norge kvier seg

I den offisielle rapporten til FN skriver Norge, på sin side, at de mener at en slik statistikk vil bryte med personvernhensyn og vil kunne oppleves som ubehagelig av personer som omfattes av denne typen statistikk.

Statistisk sentralbyrå produserer ikke statistikk over etnisk bakgrunn. Det skyldes både manglende tilgang på data og at det er vanskelig å tallfeste etniske grupper. På generelt grunnlag utviser virksomheten stor forsiktighet med å produsere statistikk, basert på sensitive personopplysninger, som kan bidra til å stigmatisere utsatte grupper i samfunnet.

Mennesker fra alle etniske grupper som oppfyller betingelsene for å være registrert folkeregisteret, men det vil ikke være mulig å identifisere dem som medlemmer av enkeltgrupper utover hva som er mulig basert på fødeland.

I rapporten står det videre:

Flere av de nasjonale minoritetene har, på bakgrunn av tidligere tiders misbruk av etnisk registrering, uttrykt sterk skepsis mot alle former for registrering og kartlegging på etnisk grunnlag.

I Statistisk sentralbyrå sin innvandringsstatistikk benyttes utelukkende kategoriene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Barne – og likestillingsdepartementet svarer

Barne – og likestillingsdepartementet presiserer overfor Minerva at Statistisk sentralbyrås samiske statistikk hovedsakelig er basert på geografi, snarere enn etnisitet, og at noe av denne statistikken er basert på selvidentifikasjon og selvregistrering.

På spørsmål om hvordan de ser på denne anbefalingen fra FN-komiteen og hvordan vil den bli fulgt opp, svarer statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug (H) følgende:

– Regjeringen er enig i at mer informasjon om etniske minoriteter kan være et nyttig hjelpemiddel for å målrette politikk og bekjempe diskriminering. Samtidig er det sterke og historiske grunner til at den norske regjeringen ikke registrerer en persons etnisitet. En persons etnisitet anses som «særlig sensitiv informasjon» i norsk lov og flere nasjonale minoriteter i Norge uttrykker sterk skepsis til enhver form for registrering. Denne skepsis er i stor grad basert på tidligere erfaringer med diskriminering.

– Regjeringen tar likevel alle merknader og anbefalinger fra CERD-komiteen på største alvor og vil vurdere alle anbefalingene.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden