Politikk

Forventer ingen økte skatteinnteker etter skatteendring for flybonus

Bilde: Kilian Munch / Norsk olje og gass / Flickr [CC BY-SA 2.0]

Finansdepartementet forventer ingen økte skatteinntekter som følge av skatteendringen for flybonuspoeng. Kostnaden ved endringen for næringslivet har aldri blitt utredet.

Finansdepartementet forventer ingen økte skatteinntekter som følge av skatteendringen for flybonuspoeng. Samtidig har kostnaden ved endringen for næringslivet aldri blitt utredet.

Den første januar i år trådde nye skatteregler for rabatter opptjent gjennom arbeidsforhold i kraft. I de nye reglene flyttes rapporteringsplikten for opptjente flybonuspoeng i forbindelse med arbeidsreiser over fra arbeidstager til arbeidsgiver.

Dermed blir det arbeidsgiver som må føre oversikt over hvorvidt ansatte benytter flybonuspoeng opptjent på arbeidsreiser privat, og innberette dette på skattemeldingen slik at fordelen skattes av.

Om endringen skriver skatteetaten på sin side:

Fordeler i form av bonuspoeng, kick-backs osv. som tilfaller arbeidstakeren fordi kjøpet er foretatt i arbeidstakerens navn eller ved bruk av arbeidstakerens betalingskort mv., skal også anses som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, forutsatt at fordelen benyttes privat. Dette vil for eksempel gjelde privat bruk av bonuspoeng som den ansatte har opptjent ved kjøp av flybilletter til tjenestereiser.

Etter at endringen trådde i kraft har flere norske selskaper, herunder både Equinor og Telenor innført praksis med forbud mot at ansatte kan benytte opptjente bonuspoeng privat.

Regelendringen er kritisert fra flere hold, blant annet fordi man mener arbeidsgiver ikke har reell mulighet til å kontrollere hvordan ansatte benytter sine bonuspoeng og at å føre oversikt med dette vil være svært krevende.

Provenynøytralt

Minerva har henvendt seg til Finansdepartementet med spørsmål om hvorvidt staten forventer økte skatteinntekter som en konsekvens av omlegging med overføring av ansvaret til bedriftene. I sitt svar til Minerva viser Finansdepartementet til proposisjon 86 om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, der det står skrevet:

Regjeringa legg opp til at provenyverknadene av dei ulike framlegga til endra skattlegging av naturalytingar til saman skal vere om lag provenynøytrale.

Kostnad for næringslivet ikke utredet

På spørsmål fra Minerva om at hvilke kostnader Finansdepartementet anslår at bedriftene og likningsmyndighetene til sammen vil få ved å rapportere inn og kontrollere disse beløpene slik at de kan skattes av, svarer Finansdepartementet at konsekvensene av arbeidsgivers innberetningsplikt for bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidsforhold er ikke utredet utover det som står i proposisjonen.

I proposisjonen står blant annet referert et høringssvar fra bedriftsforbundet Virke der det skrives:

Virke er kritiske til at arbeidsgjevar vert pålagd desse pliktene. Dei minner om at ytingar som til- sette tek imot frå tredjepartar, omfattar ulike for- mer for ytingar, slik som gåver, reiser, rabattar m.m. frå arbeidsgjevaren sine forretningspartnarar, samarbeidspartnarar eller andre. Dei meiner det er ein viktig skilnad mellom ytingar som arbeidsgjevar har kontroll over, og dei tilfella der ytingar vert gjevne til den tilsette utan at det er bestemt av arbeidsgjevar, eller ligg innanfor arbeidsgjevaren sin kontroll. Krava som vert stilte til arbeidsgjevar, bør vere slik at pliktene kan opp- fyllast ved hjelp av enkle prosedyrar.

Kostnaden ved å etablere slike rutiner er ikke kostnadsberegnet i proposisjonen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden