Debatt

Grovt misbruk av empiri om mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelsen

Vergene skal ikke sette sin egen samvittighet til side.

I en artikkel på Minervanett med tittelen «Verger opptrer som asylaktivister» bruker journalist Lars Akerhaug løsrevne sitater fra en masteroppgave i sosialantropologi som underlag for sitt argument om at vergene i aldersfastsettingssaker kjemper en kamp for asylsøkerbarn. Han hevder videre at dette faller utenfor deres mandat.

Akerhaug forklarer at vergene er voksenpersoner som opptrer som barnas talerør når de ikke har foreldre, et ansvar som bortfaller om «barnet regnes som over 18 år etter vedtak fra UDI». Han hevder at vergenes uttalelser i oppgaven viser at vergene ofte fortsetter å engasjere seg etter at UDI har satt alder til 18 eller over, selv om ansvaret deres da formelt har falt bort.

Tas ut av sin sammenheng

Som verger og medlemmer i Vergeforeningen reagerer vi sterkt på vinklingen i artikkelen til Akerhaug så vel som misbruk av sitater i masteroppgaven og av selve oppgaven.

Mye har vært skrevet om aldersundersøkelsene, men stemmene til dem som blir utsatt for disse undersøkelsene, har uteblitt. Formålet med oppgaven var nettopp å trekke fram de mindreåriges stemmer. Forfatteren av masteroppgaven stilte spørsmål til hvordan de opplever selve aldersundersøkelsen og hvordan de påvirkes av undersøkelsen og de påfølgende resultatene.

Ved siden av å intervjue mindreårige har forfatteren også intervjuet de som tettest følger de mindreårige i aldersundersøkelsesprosessen, som verger og mottaksansatte.

Det sies ingenting i denne artikkelen om hva som egentlig er hensikten med masteroppgaven.

Vi går ut fra at Lars Akerhaug er opptatt av redelighet og balanse i journalistikken. Det kommer dessverre ikke fram her. Det sies ingenting i denne artikkelen om hva som egentlig er hensikten med masteroppgaven. Sitater blir tatt ut av sin sammenheng og brukt for å understreke Akerhaugs påstand om at vergene jobber utenfor sitt mandat og er kritiske til myndighetene.

Massiv kritikk mot aldersundersøkelsene

Akerhaug gjør vergene til problemet i sin artikkel, og nevner ikke med et ord den massive kritikken som har fulgt bruken av de medisinske aldersundersøkelsene i alle de 14 årene den har eksistert.

I kronikken «Et medisinsk skjelett i skapet» i VG den 4. januar 2016 uttaler flere fagpersoner med sentrale posisjoner i blant annet Norsk Barnelegeforening, følgende: «Etter bred høring i Legeforeningen konkluderte Sentralstyret i 2010 med at leger ikke bør delta i dette arbeidet, fordi metoden ikke er nøyaktig nok i forhold til formålet. I tillegg mener vi at prinsipper om frivillighet og informert samtykke ikke er ivaretatt, at helseopplysninger ikke er innhentet på tilfredsstillende måte, og at forståelse for metodens uegnethet ikke er god nok.»

Vi kan nevne at den eneste legen som har befattet seg med de medisinske aldersundersøkelsene, er den pensjonerte barnelegen Jens Grøgaard. Etter massiv kritikk fra Rådet for Legeetikk, valgte han og hans selskap Barnesak AS i desember 2016 å si opp den meget lukrative avtalen med UDI om alderstesting av unge asylsøkere.

I lys av at så mange i årevis har protestert, skulle det da være en sensasjon at vergene reagerer på den åpenbare uretten enslige mindreårige asylsøkere utsettes for med hensyn til de medisinske aldersundersøkelsene? Mener Akerhaug at vergene skal være myndighetenes forlengede arm overfor de mindreårige? Eller marionetter uten fornuft og samvittighet? Han skriver da vitterlig i sin artikkel at vergene er voksenpersoner som opptrer som barnas talerør når de ikke har foreldre. Er det ikke da snarere en verges plikt å stå opp for barnets rettigheter?

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Har de lest masteroppgaven?

Forfatteren av selve masteroppgaven, som plutselig oppdager at den blir brukt som underlag for en skjev framstilling av debatten rundt en svært utsatt gruppe i samfunnet, er ikke kontaktet for en uttalelse.

Det er derimot leder for Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Eldbjørg Sande, som kan fortelle at de i sin opplæring av verger og representanter «bruker mye tid på å forklare rollen, hva som ligger innenfor og utenfor». «Grove brudd» resulterer i fratakelse av vergegodkjenningen.

Vår påstand er at det aldri vil finnes tilstrekkelig mange verger landet over som er villige til å sette sin egen samvittighet til side.

Eldbjørg Sande og Vergemålsavdelingen i Oslo og Akershus kan suspendere og ta fra folk vergegodkjenningen alt de vil og tolke regelverket slik de selv finner for godt. Kanskje vil de finne noen erstattere med manglende integritet, men vår påstand er at det aldri vil finnes tilstrekkelig mange verger landet over som er villige til å sette sin egen samvittighet til side. Selv ikke for Fylkesmannen og norske utlendingsmyndigheter.

Også UDI er kontaktet ved fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen, Torun Mølstad, som sier at sitatene brukt av Akerhaug kan være eksempler på sviktende rolleforståelse. Vi lurer på om Mølstad har lest masteroppgaven?

Går ikke utover sitt mandat

Og hva er så vergenes rolle i striden rundt aldersundersøkelsen? Vergene skal være den mindreåriges talsperson, en målbærer for den mindreåriges rettigheter.

Det kan innebære at vergen må si ifra overfor ulike offentlige instanser på den mindreåriges vegne, sende skriftlige klager som, for eksempel, innsigelser på aldersfastsettelsen. Rollen som målbærer for den mindreåriges rettigheter understreker betydningen av vergens uavhengighet. En verge som opptrer som myndighetenes forlengede arm, vil ikke være i stand til å ivareta den mindreåriges interesser.

Akerhaugs påstand om at en verge som klager på vegne av den mindreårige går utover sitt mandat, medfører ikke riktighet. Når den mindreårige blir fastsatt til å være over 18 og både den mindreårige og den tidligere vergen er sikre på at dette er feil, kan vergen – nå som barnets fullmektig – handle på den mindreåriges vegne.

Det hadde vært en fordel om Akerhaug, før han kom med sine insinuasjoner, hadde satt seg grundig inn i hensikten med masteroppgaven og vergenes oppgaver og arbeidsinnsats.

Les også Minervas nyhetssak: Verger opptrer som asylaktivister.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden