Politikk

Mange vil ha sykelønnskutt

Meningsmåling - Norstat for Minerva: Nesten halvparten av de som har bestemt seg er positive til å senke sykelønnen til 75 prosent dersom innsparingen går til skattelette for folk flest.

Meningsmåling: Nesten halvparten av de som har bestemt seg er positive til å senke sykelønnen til 75 prosent dersom innsparingen går til skattelette for folk flest.

Norstat har på oppdrag av Minerva stilt følgende spørsmål til et representativt utvalg:

Norge er ett av få land er man får utbetalt full lønn når man er syk. Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Dersom noen foreslo å redusere sykelønnen til 75 prosent og bruke innsparingen til å senke skatten for en vanlig inntekt med 4000 kroner, ville du være positiv eller negativ?

I alt er 35 prosent positive, mens 41 prosent er negative og 24 prosent svarer usikre eller vet ikke (se alle resultater nedenfor).

For tiden har ingen politiske partier kutt i sykelønnsordningen på programmet, men dette diskuteres i blant annet Fremskrittspartiet og Høyre, som tidligere har hatt slike programposter.

Blant Høyres velgere er støtten til sykelønnskutt størst. Her er 50 prosent positive til forslaget, mens 31 prosent er imot.  I Fremskrittspartiet er flertallet mindre, men likevel klart – 45-34. Venstres og Senterpartiets velgere ligger nær gjennomsnittet, og KrFs er noe mer negative. I Arbeiderpartiet, som under Stoltenbergs første regjering vurderte kutt, er det dobbelt så mange motstandere (49 prosent) som tilhengere (24 prosent), og i SV og Rødt er motstanden enda sterkere. Likevel er det så mange som 20 prosent av SVs velgere som er positive til reformforslaget.

Bryter vi ned svarene på undergrupper, finner vi flere interessante resultater.

  • Et knapt flertall av mennene (42 mot 38 prosent) er positive, mens et klart flertall av kvinnene er negative (29-44). Dette kan ha sammenheng med at sykefraværet er vesentlig høyere blant kvinner.
  • Det er visse regionale forskjeller. I Nord-Norge og på Sørlandet er bare 29 prosent positive, mot 37-38 prosent på Østlandet og i Oslo.
  • De unge er merkbart mer positive enn de eldre. Blant dem under 30 år, er forholdet 44-27, blant dem over 50 år gamle 29-50. Dette kan reflektere at de yngre er mindre syke, eller at de er mer bekymret for velferdsstatens langsiktige bærekraft.
  • Den eneste inntektsgruppen med et flertall som er positive er den med lavest inntekt – under 300.000 kroner (43-34).  Vi kan bare spekulere i grunnen til dette. Kanskje er mange av dem utenfor arbeidslivet, som trygdede på andre ordninger/pensjonister eller studenter, slik at de ikke taper på et kutt. Motstanden er størst i mellominntektsgruppen, de mellom 400.000 og 500.000, der bare 28 prosent er for og 47 prosent i mot.

 

Skattelette eller andre formål
Minerva valget å knytte innsparingene til en skattelettelse fordi det var denne måten Sandman-utvalget, som foreslo noe lignende i 2000 (men bare for de første 16 dagene), tenkte seg at innsparingen skulle gå tilbake til arbeidstakerne på. Det vil også være en nærliggende løsning for de partiene som tidligere har vært åpne for sykelønnskutt, nemlig FrP og Høyre.

Men innsparingen kan også brukes på annet vis, og vi stilte derfor et oppfølgningsspørsmål:

Dersom innsparingen man får ved å redusere sykelønnen til 75 prosent istedenfor skattelette ble brukt til å øke offentlige utgifter til ulike formål, ville du være positiv eller negativ?

Her er bare 15 prosent positive, mens hele 58 prosent er negative. Det er derfor klart at skattelette fremstår som langt mer attraktivt.  Unntaket er SVs og Rødts velgere, der det er noe flere som er positiv dersom pengene brukes slik.

Undersøkelsen er utført i perioden 25. september til 2. oktober ved bruk av Norstats webpanel, der et representativt utvalg på 1000 personer har svart.

Om skattelettelsen
Skattelettelsen på 4000 kroner er et omtrentlig anslag og fremkommer på følgende måte: Statens utgifter til sykelønn er i 2012 budsjettert til 37,5 milliarder kroner. Et kutt på 25 prosent vil derfor medføre en innsparing på omkring 9,5 milliarder kroner, ikke medregnet effekten av at et slikt kutt vil føre til en betydelig nedgang i sykefraværet. Det er i underkant av 2,6 millioner sysselsatte i Norge. Det gir oss rom for en lettelse på omkring 3.650 pr. sysselsatt. Med en meget forsiktig antatt nedgang i sykefraværet, som øker summen staten sparer, er dette rundet opp til 4.000 kroner.

Vi tar ikke stilling til hvordan skattelettelsen utformes. Det kan for eksempel skje gjennom en reduksjon av trygdeavgiften fra dagens 7,8 prosent, slik Sandman-utvalget foreslo, eller via økt bunnfradrag for de som har arbeidsinntekt. Pensjonister rammes ikke av sykelønnskutt og det vil derfor ikke være rimelig å gi dem kompensasjon via skattelette.

Les også Nils August Andresens kommentar.

Se hele undersøkelsen:

Størrelse husstand, antall barn
Demografi
Inntekt
Partipreferanser 

Fra forsiden