Kommentar

Mer sykling, flere trafikkskader

Sykkel er mye mer trafikkfarlig enn bil. Men den er et godt fremkomstmiddel likevel.

Bilde: Jan Arild Snoen

TØI-forsker viser at overgang til sykkel og gange vil øke trafikkskadene i Oslo. Bare en liten del av syklistenes skader involverer biler.

Er det slik at mange ikke sykler fordi de er redde for bilene? Det er seg selv de bør være mest redde for. Eneulykker, der ingen andre trafikanter eller transportmidler er involvert, sto for 71 prosent av skadene syklister pådro seg i Oslo i 2014, ifølge en rapport fra 2015. Dette er de mest oppdaterte tallene vi har.

Skader pr personkilometer i Oslo er omkring 90 ganger høyere på sykkel enn i bil.

Kollisjoner med bil sto for omkring 11 prosent av skadene, og da er biler som står stille og åpen bildør inkludert. I tillegg kommer unnamanøver for å unngå skade, der bil står for omkring 4 prosent (mot 5 prosent samlet for andre syklister og fotgjengere). Det bør nevnes at av de meget alvorlige og kritiske skadene, som utgjør bare 7 av 1674, sto kollisjoner for 5. Blant de 58 andre alvorlige skadene er kollisjoner (8) imidlertid underrepresentert.

Min egen erfaring er at trikkeskinner er syklistens verste fiende. Men det er ikke representativt. Slike ulykker står for omkring 10 prosent, like mange som syklister som sklir og skader seg. Men akkurat for min type syklist – vi som bruker bysykkel, står trikkeskinnene for mer enn en tredel av skadene. For oss ville det altså vært bedre å bli kvitt trikken enn alle bilene.

Mer av den farlige reisemåten

La oss tenke oss at utbyggingen av sykkelveier og andre trafikale tiltak fører til at noen bytter ut bil med sykkel. Sannsynligheten for flere skader i trafikken er da stor, slik trafikkforsker Rune Elvik ved TØI skrev i en artikkel i forrige uke. Og dersom noen tror at jeg trekker ham for langt kan dere jo lese hans egen ingress:

«Det er et politisk mål at all trafikkvekst i de største byene skal skje ved at flere går, sykler eller reiser kollektivt. Det er overveiende sannsynlig at dette vil føre til flere trafikkskader.»

Skader pr personkilometer i Oslo er omkring 90 ganger høyere på sykkel enn i bil. Og mesteparten av dette skyldes altså ikke at syklisten blir påkjørt av bilene eller unnamanøvre for å hindre dette. Skadereduksjonen som kommer av å redusere antall biler i trafikken kan lett bli mer enn oppveid av at flere sykler, selv når vi tar høyde for at syklingen blir noe sikrere med færre biler og/eller bedre adskillelse av bilen fra resten av trafikken.

Elvik tar så vidt jeg kan se ikke hensyn til nedgang i bilrelaterte sykkelskader i sine beregninger, men på den annen side regner han inn en «safety in numbers»-effekt, altså at det blir tryggere for den enkelte fotgjenger og syklist når mange gjør dette.

Mosjon kontra bil og buss

Bilens store fordel er at man sitter lavt og godt beskyttet. Det er vanskelig å forestille seg at skaderisikoen noen gang skal bli så lav for syklister og fotgjengere (der fallulykker dominerer). Kollektivtransport har skaderisiko lignende bil – noe høyere for buss, noe lavere for trikk, og minimal for tog og T-bane.

Trafikkskader er bare en del av de helserelaterte virkningene av våre transportvalg. Kollektivtrafikken innebærer i likhet med bilen lite mosjon, noe som er en betydelig helsefordel ved sykling og gange. Her ligger det også en avveining: Et (enda) mer attraktivt kollektivtilbud, enten det skjer gjennom frekvens, kvalitet (sitteplass) eller lavere pris vil i en storby som Oslo hente trafikanter minst like mye fra gange og sykkel som fra bil. Det gir i så fall færre ulykker, men redusert mosjonseffekt. Det er ikke mulig å få i både pose og sekk.

Selv er jeg ikke avskrekket av disse tallene, og sjekker ut min bysykkel uten særlig frykt. Den er et praktisk og billig fremkomstmiddel i byen. Og gir en liten dose mosjon, dog mindre enn om jeg tok beina fatt.

Les også min artikkel om sammenhengen mellom hjelmbruk og skader.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden