Kommentar

Mindre tyveri, mer vold

Den langvarige trenden med fallende kriminalitet fortsetter, med unntak for seksuallovbrudd.

Bilde: Øyvind Holmstad, CC BY-SA 4.0

Levekårsundersøkelsen: Vinningskriminaliteten fortsetter å falle, men voldskriminaliteten øker noe igjen.

I går offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå resultater fra fjorårets levekårsundersøkelse som viser hvor utsatt befolkningen er for ulike former for kriminalitet. Nøkkeltallene finnes i tabellen nedenfor. (Ytterligere data finnes her).

Vi ser at andelen som sier de har vært utsatt for tyveri eller skadeverk de siste tolv månedene har falt jevnt og sterkt helt siden 2004, og ligger på halvparten av nivået i 2007. Men andelen som er urolig for dette har falt langt mindre, og lite siden 2007. Det kan indikere at folk ikke helt har fått med seg at denne trusselen er kraftig redusert.

For vold og trusler ble en nedadgående trend brutt i fjor, med en relativt skarp oppgang i andelen som hadde vært utsatt for dette. Det er likevel færre enn i 1987-2007. Og nesten hele økningen fra 2015 til 2018 dreier seg om trusler om vold, ikke utført vold.

Andelen som er urolig for vold viser omtrent samme utvikling som for tyveri, noe som tyder på at befolkningen har fått med seg at kriminaliteten har falt, men ikke skillet mellom vinning og vold, som riktignok også er av nyere dato.

Lignende utvikling i anmeldelser

Den 15. februar i år offentliggjorde Politiet sin Strasak-rapport, en detaljert oversikt over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling for tidsrommet 2014-18. Strasak har en mer detaljert kategorisering enn Levekårsundersøkelsen.

At det ikke er fullt ut samsvar med spørreundersøkelsens resultater er ikke merkelig. Spørreundersøkelser har for eksempel utfordringer med representativt utvalg, og at folk ikke husker presist.

På den annen side er ikke anmeldelser dekkende. Mye kriminalitet forblir uanmeldt, av ulike grunner. Det er for eksempel dårlige utsikter til at mindre vinningsforbrytelser blir oppklart, så anmeldelse gjøres mest av forsikringshensyn. Mange seksualforbrytelser anmeldes ikke fordi offeret mener det er for belastende, og at sjansen for domfellelse er liten.

Når det er sagt finner vi mye av det samme mønsteret. Anmeldt vinningskriminalitet falt med 23,2 prosent fra 2014 til 2018, og med 2,3 prosent fra 2017 til 2018. Innenfor denne kategorien er det særlig grove tyverier fra bolig som stuper, med en halvering fra 2014, og en nedgang på hele 24,2 prosent fra 2017 til i fjor.

Politiet peker på at dette er en utvikling vi finner igjen i mange land, og på mulige forklaringer: «Økt digitalisering av økonomiske verdier, endrede betalingsmåter, mer effektive sikringstiltak, samt en generell bedring av levekårene.»

Mer vold

Vold og trusler om vold økte imidlertid med 19,2 prosent i fireårsperioden, men mer beskjedne 1,1 prosent i fjor. Politiet skriver:

«Gjennom økt og målrettet innsats har man i de senere år ønsket å avdekke og straffeforfølge flere voldslovbrudd, og dette antas til en viss grad å forklare noe av den registrerte økningen i antall anmeldelser innen denne kriminalitetstypen.»

Men Levekårsundersøkelsen kan tyde på at det også har vært en faktisk økning i voldsforbrytelser i det siste.

Stor økning i anmeldte sexovergrep

Der det virkelig har skjedd en negativ endring er innen seksuallovbrudd, hele 75,2 prosent opp fra 2014, og opp 5 prosent i fjor. Politiet skriver:

«Den fortsatte økning i antall seksuallovbrudd er urovekkende selv om utviklingen også her i noen grad antas å skyldes økt avdekking av mørketall og således har vært en ønsket utvikling for å synliggjøre omfanget av et alvorlig samfunnsproblem.»

En del av dette er nettovergrep, inkludert spredning av barneporno. Økningen i anmeldelser her skyldes en kombinasjon av teknologisk utvikling som gjør slike overgrep lettere, og økt politiinnsats for å avdekke dem.

Jeg har tidligere skrevet om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden