Mindretall i FpU ønsker dødsstraff

Forslag om innvandring, monarki, dødsstraff og kjemisk kastrering vil skape debatt internt i organisasjonen før landsmøtet i april neste år.

Publisert   Sist oppdatert

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har i sin programprosess før landsmøtet i april nå sendt ut et nytt utkast til nytt prinsipp- og handlingsprogram. Programforslaget  er ikke offentlig, men Minerva har fått tilgang til dokumentet.

Ungdomspartiet har tradisjonelt stått  i en tydelig liberalistisk tradisjon, der man har skilt lag fra det som kan karakteriseres som den mer høyrepopulistiske eller nasjonalkonservative fløyen i moderpartiet.

Men i det nye programutkastet finner man blant annet følgende forslag til tekst, som er helt ny, og som et mindretall i komiteen har ønsket å stryke:

«FpU mener at samfunnet tjener på at befolkningen er språklig og kulturelt like.»

"Språklig og kulturelt like": Et av de omstridte forslagene i programutkastet.
"Språklig og kulturelt like": Et av de omstridte forslagene i programutkastet.

Dette er en retorikk som ikke er helt fremmed i Frp, men det har aldri tidligere vært brukt liknende formuleringer fra offisielt FpU-hold.  

Minerva er kjent med at endringsforslaget internt blir knyttet til det som har vært en langvarig strid mellom den tradisjonelt toneangivende liberalistisk orienterte fløyen i ungdomspartiet og en mer nasjonalkonservativ fløy.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Innvandringsstrid

Programmet viderefører imidlertid FpUs grunnleggende liberale syn på arbeidskraft, som nylig også kom til uttrykk da FpUs leder Bjørn-Kristian Svendsrud diskuterte temaet på en Civita-frokost.

FpU er tilhenger av et konstitusjonelt monarki, som anerkjenner en nedarvet monark som statsoverhode. (Et mindretall i komiteen.)

I programutkastet heter det nemlig at FpU vil «arbeide for å redusere tollmurer og sikre størst mulig flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft».

Et mindretall har imidlertid her foreslått å stryke «arbeidskraft».

Monarki

Et annet punkt det er strid om, er monarkiet. FpU har tradisjonelt stått for en republikansk linje, i motsetning til moderpartiet.

Her har et mindretall i stedet ønsket følgende formulering:

«FpU er tilhenger av et konstitusjonelt monarki, som anerkjenner en nedarvet monark som statsoverhode. Vi mener dette systemet bidrar til et stabilt styresett, og et statsoverhode som kan være samlende for nasjonen.»

I likhet med moderpartiet slår FpUs programkomite fast sin motstand mot norsk EU-medlemskap. Et mindretall ønsker imidlertid her å gå lenger og tar til orde for en norsk Brexit. Man vil erstatte «EØS-avtalen med en frihandelsavtale for å sikre tilgang til EUs indre marked for norsk næringsliv».

Før landsmøtet i Frp i 2017 gikk det en liknende diskusjon i partiet etter at partiets programkomité gikk inn for å  for å reforhandle deler av EØS-avtalen. Partiets nestleder Per Sandberg varslet da at han ville stemt mot EØS i dag, mens Siv Jensen slo ring om avtalen. Partiet endte med å vedta en formulering tilsvarende programkomiteens forslag, mens et mindretall i FpUs programkomite nå ønsker å melde Norge helt ut.

Dødsstraffstrid

Programutkastet tar til orde motstand mot dødsstraff, noe det lenge har vært konsensus om i norsk politikk, og også i FpU. Men et dissensforslag lyder slik:

«FpU mener enkelte lovbrudd er av så alvorlig karakter, og begått av så onde mennesker, at dødsstraff er den eneste naturlige straffereaksjon.»

Vil ha overgriperregister

[caption id="attachment_111835" align="alignright" width="300"] Et mindretall i komiteen går inn for dødsstraff.[/caption]

Programmet foreslår også en mulighet for domstolene til å idømme kjemisk kastrering av pedofile og mennesker som begår seksuelle overgrep. Her har det kommet et dissensforslag om å stryke punktet.  

Et mindretall ønsker også strengere tiltak mot overgripere.

«Som et forebyggende tiltak, bør det innføres et offentlig register over pedofile, serieovergripere og voldtektsmenn. Folk flest bør få mulighet til å vite om slike mennesker bosetter seg i deres nabolag etter endt soning.»

Et mindretall i komiteen går inn for dødsstraff.
Et mindretall i komiteen går inn for dødsstraff.

Legalisering

Det er også strid om ruspolitikken. Flertallet ønsker å avkriminalisere alle narkotiske stoffer. Et mindretall ønsker å legalisere mildere narkotika, mens et annet mindretall vil videreføre den gjeldende narkotikapolitikken.

– Det er mye som skaper debatt i det nye programforslaget, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Av programforslaget fremkommer det at det også er uenighet om saker som organsalg, rituell slakt og nynorsk.

Programmet ble presentert på et landsstyremøte 4. november. Det er ikke offentlig.

– Spenningspunkt

På FpUs sider kan man lese at dokumentet er et resultat av en høringsrunde internt i organisasjonen.

– En del av forslagene vil åpenbart skape debatt, og det er klart at for eksempel spørsmålet om dødsstraff vil skape debatt eksternt. Noen av de andre punktene er ting Frp har ment lenge, men som er mer omstridt internt i FpU, sier Kristian Eilertsen, 1. nestformann i FpU, til Minerva.

– Det vil være nye toner fra FpU om man skulle fatte vedtak om at samfunnet tjener på at befolkningen er språklig og kulturelt like?

– Det er helt riktig. Men det som er viktig å forstå her, er at vi har en spenning mellom folk som er uttalte liberalister eller libertarianere, og de som står for en litt mer nasjonalkonservativ tankegang. Dette forslaget er et eksempel på det.

Fylkes- og lokallagene skal debattere og komme med endringsforslag til utkastet som ligger ute. Programkomiteen tar opp arbeidet med medlemmenes innspill i begynnelsen av januar.

– Skaper debatt

Leder Bjørn-Kristian Svendsrud har blitt ansett å tilhøre FpUs liberale fløy. Han ønsker ikke å uttale seg om de nye programpunktene

– Jeg registrerer at det er mye som skaper debatt i det nye programforslaget, sier Svendsrud til Minerva.

Han understreker at det er helt åpent hvordan FpU lander i disse sakene.

– Dette er en helt ordinær prosess hvor det kommer mange innspill som skaper debatt, og så er det landsmøtet som tar avgjørelsene.