Forsiden

Minimale turisteffekter

Oslo 2022: Det er vesentlige feil i kvalitetssikringsrapporten fra Veritas, som regner inn nesten 2 milliarder i samfunnsøkonomisk gevinst ved turisme.

Oslo 2022: Det er vesentlige feil i kvalitetssikringsrapporten fra Veritas, som regner inn nesten 2 milliarder i samfunnsøkonomisk gevinst ved turisme.

Et OL i Oslo vil gi en gevinst for næringslivet på i alt 1780 millioner i følge Oslo-2022 og Det Norske Veritas. Årsaken er at langt flere nordmenn vil feriere i Norge i stedet for utlandet både før og etter et OL i Oslo, samtidig som klart flere utlendinger vil feriere i Norge. Denne vurderingen bygger på en empirisk studie av utviklingen i hotellovernattingene før og etter OL i 1994. Men offentlig statistikk viser at dette er feil.  

SSB foretok på 1990-tallet fem undersøkelser av nordmenns ferievaner som viser at det ikke var flere nordmenn som ferierte i hjemlandet på 1990-tallet. Selv i OL-året 1994 var det 150 000 færre voksne nordmenn som ferierte i Norge enn 2 år tidligere, og i 1997 og 1998 var det 2-300 000 færre nordmenn på ferie i hjemlandet. Den veksten som kom i norske ferieovernattinger på hotell, var på hotell i utlandet. SSB har dokumentert dette i Økonomiske Analyser 2/2000. Oslo-2022’s analyse gir derfor et feilaktig bilde av virkeligheten.  Vridningseffekten av selv et så suksessfullt OL som i 1994 var null.

SSB’s langtidsstudie av ferievanene fra 1986 til 1999 viser det samme (Vestlandsforskning 9/2000). Luftsfartsverkets statistikk viser også en stabil og sterk vekst i chartertrafikken til utlandet med en vekst på nesten 100 prosent fra 1991 til 1998. Nordmenns utgifter til selskapsreiser økte med 39 prosent fra 1991 til 1998, ifølge SSB. Nordmenns overnattinger i nabolandene økte også før og etter 1994-OL. I virkeligheten er vridningseffekten ikke påvisbar. En studie viser at den var null også etter OL i Calgary.  Den samfunnsøkonomiske gevinsten blir derfor også null, og ikke flere 100 millioner slik Oslo-2022 hevder.

Metode- og datasvakheter
Når Oslo-2022’s analyse gir et feilaktig bilde av virkeligheten skyldes det klare metode- og datasvakheter. Viktigst er at en antar at gjestedøgnsutviklingen ved norske hoteller normalt (trendmessig) avhenger kun av den økonomiske utviklingen (BNP) og at alle endringer ut over dette på 1990-tallet skyldes OL på Lillehammer.

Ingen andre faktorer har påvirket utviklingen i følge analyseopplegget til Oslo-2022, som ser helt bort fra for eksempel slike forhold som at:

  • norsk oljeproduksjon økte med nesten 100 prosent fra 1990 til 1996 med betydelig økt virksomhet spesielt i Stavanger- og Bergenområdet, men også i andre byer inkludert Oslo. Når norske og utenlandske hotellovernattinger økte spesielt sterkt i Rogaland, Hordaland og Oslo disse årene, blir dette tolket som kun en effekt av OL på Lillehammer.
  • dansk turisttrafikk til Norge økte sterkt på slutten av 1980-tallet og fram til etter OL. I denne perioden ble det vesentlig billigere for dansker å feriere i Norge. I 1996 var norske kroner på det meste 39 prosent billigere enn i 1985 for danskene[1], noe som gjør at det neppe bare var OL i 1994 som bidro til vekst i dansk turisttrafikk.
  • at det ble langt flere tyske turister på 1990-tallet, har i følge Oslo-2022 heller ikke noe med gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland i 1989 som førte til at 5 millioner flere tyskere dro på ferie på begynnelsen av 1990-tallet, sammen med en økt strøm av andre øst-europeere etter Jernteppets fall.

Ingen nasjonale turisteffekter andre steder
At alle endringer skyldes OL og vekst i økonomien gir høyst sannsynlig en meget betydelig overvurdering av turisteffektene av OL, både i 1994 og i 2022. Metodesvakhetene kan nok også forklare at ingen studier fra åtte andre vintersports-OL har funnet vesentlige turisteffekter på nasjonalt eller regionalt nivå, kun lokalt på arrangørstedene.

Det er konklusjonen også i en fersk studie som University of British Columbia la fram i høst. Rapporten sier (side 62) at:

«the data suggest that Vancouver did not appear to enjoy a definite Olympic Host advantage with respect to the number of overnight tourists, how long visitors stayed, how much visitors spent, or the hosting of international association meetings».

Når den metodiske tilnærmingen til Oslo-2022 påviselig gir et feilaktig bilde av virkeligheten – og ulike studier fra åtte andre OL påviser at turisteffektene har vært minimale eller null – er det underlig at gevinsten fra et Oslo-OL i form av økt norsk og utenlandsk turisme skal være nesten to milliarder, slik anslaget nå er. All erfaring – bortsett fra Oslo-2022’s OL-analyse – tilsier at OL-effektene utenom arrangørstedene i form av økt turisme er lav eller null.

Det Norske Veritas som har kvalitetssikret OL-utredningen, ser likevel bort fra dette. For Veritas mener det var en særnorsk vekst i turisttrafikken på 1990-tallet som skyldes OL i Norge. Den eneste dokumentasjonen av dette i Veritas sin rapport er gitt i form av en figur (vedlegg F, side 138) som viser utviklingen i hotellgjestedøgn i de fem nordiske landene. Men den figuren viser vel kun at utviklingen har vært meget forskjellig i disse fem landene, noe som har ulike årsaker, inkludert de økonomiske krisene som kom i Finland og Sverige ved Sovjetsamveldets oppløsning[2]. Og når for eksempel Finland fikk langt større økning av utenlandske turister på 1990-tallet enn Norge, er det vel ikke det at Norge hadde vinter-OL som er årsaken? Figuren viser vel heller at Veritas sin kvalitetssikring har vært mindre troverdig på dette området.

Spørsmål til Veritas
Det er derfor fristende å spørre Veritas om:

1. Når SSBs ferieundersøkelser viser at det ikke er belegg for å hevde at et OL vil øke nordmenns ferier i Norge, så er vel gevinsten også tilnærmet null?

2. Når det metodiske opplegget til Oslo-2022 påviselig gir et feilaktig bilde av virkeligheten, så viser det klare metodiske svakheter slik at en heller ikke kan stole på resultatene når det gjelder utenlandsk turisme. Når alle andre studier av vinter-OL konkluderer med at turisteffektene har vært minimale, tilsier ikke dette at denne gevinsten av et OL i 2022 også sannsynligvis vil være meget lav eller tilnærmet null?

Hvis svaret på spørsmålene er at gevinstene sannsynligvis er meget lav, så bør Veritas orientere oppdragsgiver og offentligheten om dette. For da blir det samfunnsøkonomiske tapet ved å arrangere et OL i 2022 langt over 1000 millioner per dag – hvis de andre vurderingene til Veritas er å stole på!

Redaksjonell oppdatering 17. januar:
Det Norske Veritas er invitert til å svare på Teiglands kritikk. Erling Svendby, som ansvarlig for rapporten, svarer følgende: «Vi ønsker ikke å gå inn i noen offentlig debatt om detaljer tatt ut av rapporten. Vår rolle har vært ekstern kvalitetssikring av OL-søknaden fra Oslo2022 for Staten.»


[1] Lavkonjunkturen i Norge 1988-1991 ga økt konkurranse og sterkt prispress for norske hotell slik at prismessig ble ferier enda billigere for utlendingene generelt

[2] Norges Bank, skriftserien nr. 33, kapitel 3, tabel 1 viser alvoret og varigheten av de nordiske krisene på 1990-tallet

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden