Debatt

– NRK gir ikke MDG æren for den positive utviklingen

Bilde: Andreas Haldorsen

NRK svarer på Minervas kritikk om luftforurensningen i Oslo.

Minerva kritiserer NRK for å ha videreformidlet «en luftig bløff» om utviklingen av luftkvaliteten i Oslo, og mener vi har gitt MDG æren for god luftutvikling. Minerva gjør en viktig jobb når de sjekker NRK og byrådets faktabruk, men er upresise på noen punkter i kritikken.

2018 var et år der grenseverdiene for farlig luft ikke ble overskredet flere ganger enn det som er lovlig i forskriften. Luftutviklingen i Oslo har vært positiv.

Men det er ikke slik at NRK gjennom våre saker gir MDG æren for den positive utviklingen. Tvert imot har NRK gjort et poeng av at det er sammensatte årsaker og flere som må dele æren. Den politiske æren har vi «fordelt» på dagens byråd (ved at MDG og Ap kommer til orde) og forrige byråd, representert ved Høyre. Vi har dessuten tydelig pekt på at været har noe å si og at teknologiutviklingen (el-biler) er en vesentlig faktor.

Minerva stiller spørsmål ved om tallene stammer fra Statens Vegvesen og Oslo kommune. NRK har ikke sagt noe feil om dette. Tallgrunnlaget er en sammenstilling den kommunale bymiljøetaten har gjort av vegvesenets luftmålinger. Andre tall i disse sakene kommer fra den kommunale bymiljøetatens rapporter.

Det nyeste poenget om luftkvaliteten er, som Minerva også viser til, at i 2018 var det ingen overskridelser av årsmiddelverdiene for NOog svevestøv. Dette er dokumentert gjennom de sammenstillingene kommunen har gjort av målingene som kommer fram på nettstedet luftkvalitet.info. I NRKs journalistikk burde dette vært vektlagt som det mest vesentlige poenget.

NRK videreformidlet byrådets påstand «– Siden vi kom inn i byråd, har antall mennesker som er rammet av høy luftforurensning, gått fra 200.000 til 10.000.»

Påstanden om at 200.000 levde i farlig luft stammer fra «tiltaksutredningene» fra bymiljøetaten i Oslo kommune i 2014 og 2018. Disse rapportene viser til NILU (Norsk institutt for luftforskning) som kilde på at 216.500 personer bodde i områder med for høye årsverdier av NOi 2014. Byråd Bergs påstand er at dette var situasjonen da de tok over (som var i 2015), men NRK burde vært mer presise og kritiske til formuleringen. Årstallet 2015 ble videreformidlet av oss, mens rapporten som er Bergs grunnlag viser til 2014.

Påstanden om at 10.000 er rammet av dårlig luft i dag stammer fra kommunens tiltaksutredning som anslår luftkvaliteten i byen i 2020. Den beregner hvor mange som vil være rammet av for høye verdier av svevestøv i 2020. Ettersom 2018-målingene viser vesentlig lavere forurensningsverdier enn forutsatt i 2020-framskrivningen, konkluderer kommunen slik den gjør. Påstanden om at det ikke er flere enn 10.000 som nå lever i farlig luft på grunn av svevestøv, er trolig en forsiktig påstand.

Det er mulig å finne andre anslag enn de NRK har gjengitt, og Minerva trekker fram det nasjonale beregningsverktøyet for luftkvalitet som er laget av NILU, vegvesenet og andre aktører. Når man går inn her, ser man helt andre beregninger over hvor mange som blir eksponert for luftforurensning. Den store forskjellen handler trolig om at tiltaksutredningene og beregningsverktøyet bruker ulike meteorologiske data – noe som gir forskjellig utslag.

Sannsynligvis har Minerva rett i at det er vanskelig å gi en eksakt fasit på utviklingen i antallet personer som er utsatt for farlig luft. Tallene hviler på usikre beregninger der det er svært avgjørende hvilke premisser man legger til grunn. NRK burde derfor ha tatt mer forbehold når vi omtalte endringene i hvor mange personer som er utsatt for luftforurensning i Oslo.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden