DEBATT

Klar for et realt ruskevær?

Det er stille før stormen sies det.

Publisert

Norsk økonomi har holdt en jevn og stø kurs i lange tider. Om kort tid kan imidlertid farvannet endres.

Norge går nemlig inn i en fremtid hvor vi blir flere eldre, men stadig færre unge til å dra lasset.

Samtidig blir våre største utgiftsposter betydelig dyrere, mens vår viktigste inntektskilde gradvis vil forsvinne. Summen går simpelthen ikke opp, storm og stampesjø venter. Skuten kan imidlertid snus, og oppskriften fra et bredt faglig hold er klinkende klar. Vi må kutte i utgifter og få flere i arbeid.

Bakteppet er alvorlig. Siden vi nordmenn blir eldre, går gjennomsnittsalderen opp. Avgangsalderen ut av arbeidslivet står derimot på stedet hvil. Vi lever altså lengre, men pensjonerer oss like tidlig som før. Harmonien i dette kan minne om den i en ustemt gitar. At det da, på toppen av det hele, i tillegg fødes stadig færre barn, forverrer denne skjevheten ytterligere. Vi får med andre ord en annerledes demografi i Norge, bestående av flere eldre relativt til unge. Hvilke utfordringer skaper dette?

Jo, vi vil kort og godt se kraftig økte kostnader innen både pensjonssystemet og i helsesektoren i årene som kommer. For å sette det i perspektiv kan nevnes at; hele 5 milliarder kroner vil måtte kuttes årlig fra slutten av dette tiåret, bare for å holde tritt med de økende utgiftene disse sektorene alene vil generere, hvis ikke noe gjøres nå. Tygg gjerne litt på den. Selv Fetter Anton ville blitt bekymret.

Hadde slike galopperende kostnadsutviklinger avgrenset seg til kun helse- og pensjonssektoren, ville fremtiden tross alt vært noenlunde håndterbar. Slik er det imidlertid ikke. Vi kan som eksempel velge å ta en titt på to av statsbudsjettets andre store og tunge poster, nemlig forsvars- og justissektoren.

Her ser vi også noen tydelige trender.

I Forsvaret opplever vi blant annet at en økt sikkerhetspolitisk spenning og sterkere press fra allierte, kombinert med stadig dyrere og mer teknisk komplekst utstyr, stiller krav til langt mer omfattende langtidsplaner fremover. Helge Ingstad kan utgjøre toppen av kransekaken, om du vil.

Mens innen justisfeltet kan det fortelles om et, til enhver tid, forandrende og mer komplekst kriminalitetsbilde. Politiet behøver derfor mer ekspertise innen flere fagområder enn tidligere.

Cyber, terrorsikring, og tilbakevendt gjengkriminalitet er dyre greier.

Summa summarum kan det altså ventes sterke krav om økende bevillinger innen en rekke områder fremover, og slik kunne jeg jo for så vidt ha fortsatt oppramsingene langt og lenge, sektor etter sektor, men poenget synes klart. De store kostnadene øker mye.

Hva så med inntektene?

Norges desidert viktigste næring er olje- og gassindustrien. Bare i 2018 solgte denne næringen for 583 milliarder kroner, og stod dermed for over halvparten av all norsk eksport! Ingen annen bransje er i nærheten verdimessig. Det ble nylig anslått at cirka 225.000 arbeidsplasser er direkte knyttet til, eller avhengige av denne industrien. Det er flere folk enn det bor i Norges tredje største by, Trondheim, til sammen! Uavhengig av diskusjonene om nedlegging av oljenæringen eller ei, vet vi at den på lengre sikt vil forsvinne. Hva gjør vi da?

Svaret leder meg til innledningen. Vi må kutte i unødvendige utgifter, forbedre skattesystemet og tilrettelegge for at flere kommer i arbeid. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere, og Nye Veier AS har vært gode tiltak på hver sine måter, men det trengs veldig mange flere. Det er til syvende og sist politikerne og myndighetene som må finne de riktige tiltakene, men samtlige eksperter og rapporter påpeker at områder som sykelønnsordningen, deler av pensjonsreglene, og ytelser fra det offentlige, bør gjennomgås og endres så raskt som mulig.

Mitt håp for dette nye tiåret er derfor at politikerne blir modige nok til å ta disse diskusjonene på tvers av skillelinjer, og at mediene er ansvarlige nok i sine dekninger av de årlige budsjettene. Vi som innbyggere er helt avhengige av at disse, som de mektige samfunnsaktørene de er, tar de rette valgene i tiden som kommer. Så skal vi nok få unngått uværet i tide.

Kilder:

Perspektivmeldingen 2017:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/sec1

https://www.dagbladet.no/kultur/de-ti-viktigste-punktene-fra-perspektivmeldingen/67451005

https://www.civita.no/publikasjon/nr-25-2016-hvordan-redusere-statens-utgifter

Utgifter til politiet:
https://www.politiforum.no/artikler/etter-politiets-okte-budsjett-politiproduksjonen-stuper/446743

Avgangsalder arbeidsliv:
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yv2mAJ/Undersokelse-Trenden-er-brutt-Folk-vil-pensjoneres-tidligere

Eksporttall olje og gass:
https://www.ssb.no/energi-og-industri/faktaside/olje-og-energi

Sysselsatte direkte ansatt eller avhengige av, olje og gass: https://www.nettavisen.no/okonomi/ny-sjokkrapport—valgloftene-er-verdt-null-uten-oljepengene/3423827867.html