Ny personvernkommisjon vil trolig føre til dobbeltarbeid og ineffektivitet

Hva skjer med regjeringens løfter om å effektivisere offentlig forvaltning?

Publisert   Sist oppdatert

Ifølge Jeløya-plattformen skal en ny personvernkommisjon «se på» personvernets stilling i dagens samfunn.

Mens vi venter på at kommisjonen skal foreligge, er det verdt å tenke over at personvernregelverket er blitt styrket og utvidet helt opp til i dag: Vi har fått nye EU forordninger, nye EU-direktiv, og ny personopplysningslov, for å ha nevnt noe.

For å unngå at personvernkommisjonen ikke kompliserer og utvider regelverket mer enn den styrker personvernet, bør den, i like stor grad som den skal «se på» personvernets rettslige stilling generelt, «se på» faren for at vi ender med enda et kompliserende, byråkratiserende kontroll-, avviks- og tilsynsregime.

Et slikt kontrollregime oppstår nemlig lett når plikt og rettighetsregler om personvern skal følges opp.

Dersom personvernkommisjonen ser dagens lys innen rimelig tid, vil den måtte gjøre seg kjent med flere tusen siders regelverk og lovforarbeider som allerede nylig har tatt stilling til personvernet. I dette regelverket vil man finne en rekke lover fra Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet der personvernhensynet er ivaretatt, og enten drøftet og/eller allerede regelfestet.

Det gjelder forslag til ny straffeprosesslov, ny politiregisterlov, ny Sikkerhetslov, ny e-tjenestelov og ny forvaltningslov – for å ha nevnt de mest aktuelle lovarbeider som justis- og forsvarssektoren for tiden arbeider intenst med, og som har rettssikkerhets- og personvernhensynet som overordnede rettslige hensyn i sitt arbeid.

Faren for overlappende arbeid

Rådet til regjeringen er kort og godt: La ikke den nye personvernkommisjonen bruke for mye tid på å repetere, beskrive og kommentere alle de gjeldende og nylig vedtatte lover og bestemmelser som gjelder personvernet.

Konsentrer heller oppmerksomheten mot å drøfte noen av de dilemmaene som allerede er tydelige i de eksisterende regelverk, og som virker belastende for både lovgiver og rettsandvender. Her kan nevnes EUs personvernforordning (GDPR), ulike EU-direktiver, og ny personopplysningslov.

Store forventninger

En gjennomgang av høringsuttalelsen til mandat for ny personvernkommisjon viser at forventningene er store, og rådene mange. Det foreligger også råd om å ta de nødvendige omkamper med nylig vedtatte lovbestemmelser der høringsinstansen mener at personvernet fremdeles ikke er godt nok.

Når personvernkommisjonens utredning en dag foreligger, vil det kanskje bli nedsatt et nytt NOU-utvalg som skal forberede en ny personopplysningslov? Eller endre en nylig vedtatt straffeprosesslov, en fersk e-tjenestelov eller en ny Sikkerhetslov?

Vel, det er i den sammenheng fristende å minne om at i den samme Jeløya-plattformen også repeteres mange politiske løfter om å «se på» nye muligheter for å forenkle regelverk, og skape grunnlag for en mer effektiv offentlig forvaltning.