Regjeringen vil unngå pelsdyrnederlag

Utbrytere fra de borgerlige partiene på Stortinget har utfordret regjeringens mulighet for flertall om pelsdyrerstatning, men uten en samlet opposisjon kommer de ingen vei.

Publisert   Sist oppdatert

Når Stortinget i dag tar stilling til innføring av forbud mot pelsdyrhold og erstatning til dagens pelsdyrbønder, finnes det nok misnøye i stortingssalen til at regjeringen kunne blitt nedstemt. Men regjeringspartiene ser likevel ut til å få flertall.

Stridens kjerne omhandler hva som skal ligge til grunn for utmåling av erstatningsgrunnlaget.

Fra regjeringens side er det fremmet at kompensasjonen som foreslås til pelsdyrbøndene, skal ta utgangspunkt i den bokførte verdien av kapitalen ved utgangen av 2017, en utmåling som for enkelte bønder vil være lavere enn den forventede markedsverdien av deres virksomhet.

Forslag fra Ap og Sp

Forslaget fra regjeringen har utløst et opprør i egne rekker, blant annet ved at 10 Høyres fylkesledere har sendt brev til partiledelsen med ønske om et mer sjenerøst erstatningsopplegg.

Samtidig har flere av opposisjonspartiene lagt frem et alternativt forslag med grunnlag i markedsverdiene av brukene. Dette innebærer at erstatningsutmålingen skal ta utgangspunkt i at forbudet vil regnes som et inngrep på linje med eksproriasjon.

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ligger i innstillingen har følgende ordlyd:

«Oppdrettere som omfattes av § 2, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap som følge av avviklingen som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep. Departementet gir forskrift om de nærmere bestemmelser om slik erstatning og om tilskudd til omstilling».

Utbrytere

Etter det Minerva er kjent med er det flere representanter i Høyre og FrP som kunne tenke seg å stemme for Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag dersom det kan få flertall. Blant de som har uttalt seg offentlig om saken er Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (FrP) og Kristian Tonning Riise (H). I tillegg er Minerva kjent med at det finnes flere andre mulige utbrytere, men som ikke ønsker oppmerksomhet rundt valget. Til sammen skal disse utgjøre flere enn fire representanter, hvilket ville vært tilstrekkelig til å snu stortingsflertallet mot regjeringens innstilling.

For at et alternativt forslag skal få flertall fordrer det likevel at opposisjonspartiene, som har 81 av stortingets 169 mandater, stemmer sammen. I næringskomiteen, som har avgitt innstillingen, er ikke MDG og Rødt representert. Under dagens debatt uttalte imidlertid MDGs Une Bastholm at hennes parti ikke kommer til å stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om erstatningsutmåling.

SV har på sin side fremmet et eget forslag om erstatningsutmåling. Det har ikke lykkes Minerva å innhente en kommentar fra SV om hvorvidt partiet vil kunne stemme for Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag, men i dagens debatt i stortingssalen uttrykte SVs representant Torgeir Knag Fylkesnes at “regjeringen ikke en gang er i nærheten av å gjøre opp erstatning til bøndene på en minnelig måte” og “sender folk ut på bar bakke”. Likevel fastholdt Fylkesnes at SV ikke vil avgi noen subsidiær stemmegivning og kun stemme for egne forslag.

Stort press i borgerlige partigrupper

Minerva er også gjort kjent med at det internt i flere av de borgerlige partigruppene har vært utøvd et betydelig press mot representanter som har vurdert å bryte ut. Samtidig har regjeringspartiene myket opp sin posisjon ved å legge frem følgende tilleggsforslag med sikte på å imøtekomme motstand i egne partigrupper.

«Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og orientere Stortinget på egnet måte om eventuelle urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette».

Det har ikke lykkes Minerva å innhente en kommentar fra noen av de mulige utbryterne på hvorvidt de finner dette forslaget tilfredsstillende. Dermed er det fremdeles ukjent hva som vil bli det endelige utfallet av kveldens votering i Stortinget, men uten en samlet opposisjon vil det ikke være mulig å danne flertall mot regjeringens forslag.