Kommentar

Sminkede innvandrere

Det er ikke bare Sylvi Listhaug som er selektiv i bruken av SSBs tall for innvandrere og kriminalitet.

Bilde: Regjeringen.

Listhaug hevder det er å ”sminke tallene” dersom vi tar hensyn til at de yngre er mer kriminelle. Men de ”usminkede” tallene gir oss ikke innsikt, bare ammunisjon.  

Da jeg tvitret om min gjennomgang av SSBs nye rapporter om kriminalitet og innvandrere, skrev jeg at her var det noe som alle parter i debatten kunne bruke. En av dem som oppførte seg om forventet var Sylvi Listhaug, som særlig trakk frem den store overrepresentasjonen av etterkommere etter innvandrere som andel av siktede.

Etterpå har Listhaug kommet i en disputt med faktisk.no fordi hun bruker råtallene for å få frem poenget om at disse er sterkt overrepresentert, mens faktisk.no og de ekspertene de har spurt, mener at man må bruke de aldersjusterte tallene (og kjønn, men det er ikke så viktig, siden det ikke er stor kjønnskjevhet blant etterkommerne).

Jeg er helt enig med faktisk.no, og gjorde et poeng av det i min egen artikkel. I råtallene er etterkommerne 150 prosent overrepresentert (11,5 vs 4,3 prosentpoeng), i de aldersjusterte drøye 50 prosent (6,8 vs 4,5). Dette er en vesentlig forskjell. Det betyr ikke at forskjellen i de alderjusterte tallene er ubetydelig, og det er absolutt verdt å undersøke nærmere hvorfor det er slik, og identifisere mulig tiltak. Ja, jeg er enig med statsråden i at det er bekymringsverdig at etterkommere har høyere kriminalitetsrater enn foreldrene.

Flere medier like ille

Som faktisk.no viser til, har også en del medier fokusert på de ujusterte tallene. Det gjaldt blant annet TV2 mandag kveld. Verken anker Aril Riise eller reporter Stål Talsnes var medgjørlige da jeg på twitter kritiserte dem for bare å nevne disse. NRK Dagsrevyen valgte også å bruke råtallene da de presentere forskjellene grafisk i starten av sitt innslag, men nevnte riktignok senere at forskjellen ble mindre når den ble justert for alder og kjønn. VG hadde en sak der de bare oppga råtallene, men nevnte at forskjellen ble redusert ved aldersjustering (uten å nevne hvor mye). Aftenposten brukte bare råtallene på lederplass (men gjorde godt rede for justeringene i andre artikler).

Jeg synes det er mer kritikkverdig at medier som dette fokuserer på de ujusterte tallene enn at en politiker med en agenda, som Listhaug, gjør det. Slik sett kan jeg skjønne at Listhaug føler seg urettferdig uthengt.

Vil vi finne ut hvorfor?

Derimot er det for lettvint når hun skyver SSB foran seg, og viser til at de også viste frem råtallene på presentasjonen. Selvsagt gjorde de det. Det er et naturlig sted å starte, for så å vise frem de nødvendige justeringene. Det er ingen tvil om at SSB mener at de aldersjusterte tallene gir et mer representativt bilde. I en artikkel publisert ved lanseringen skriver to av forfatterne:

”Det er derfor nødvendig å bruke tall justert for befolkningssammensetning når man ønsker å forstå hvorfor og på hvilken måte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert.”

Dersom vi skal finne ut om det er ”noe” med innvandrerne som gjør at de har høyere kriminalitetsrate enn andre, er det viktig å ta vekk faktorer som ikke har noe med at de er innvandrere å gjøre. Kjønn og alder er slike faktorer, og vi vet at unge menn er kraftig overrepresentert blant dem som begår lovbrudd. Av åpenbare grunner – de fleste av dem har ikke rukket å bli noe annet enn unge, er en uvanlig stor andel av etterkommergenerasjonen i denne ”kriminelle alderen”. Å justere for dette er ikke å ”sminke” tallene, slik Listhaug påstår i en Facebookpost på onsdag.

De Grønne trolig overrepresentert

Som en illustrasjon: Frp har en uvanlig skjev kjønnsbalanse blant sine velgere – i valgundersøkelsen er 63 prosent menn. Utsagnet ”unge Frp-velgere bryter loven langt oftere enn gjennomsnittsnordmannen” er derfor høyst sannsynlig korrekt, selv om alders- og kjønnsjusterte andeler skulle være akkurat lik andre nordmenn. Jeg ville ikke beskylde Listhaug for å ”sminke” tallene dersom hun gikk i rette med et slikt utsagn.

MDG og SV er betydelig overrepresentert blant unge velgere. Derfor er det sannsynligvis slik at utsagnet ”MDG- og SV-velgere er klart overrepresentert blant lovbrytere”, stemmer. SV kan muligens redde seg i land med en klar overvekt av kvinner, og kanskje er MDG’erne uvanlig gode mennesker.[i]  (For ordens skyld: Vi vet ingenting om de partipolitiske preferansene til dem som bryter loven. Disse eksemplene er basert på at det ikke er vesentlige forskjeller mellom partiene når vi justerer for kjønn og alder).

Unge alltid mer kriminelle

Listhaug skriver: ”Det er ingen trøst for et offer at gjerningsmannen er yngre enn gjennomsnittsalderen i befolkningen.”

Det er for så vidt riktig, men Listhaug kan ikke gjøre noe med at folk er unge, og det er også fint lite hun kan gjøre med at yngre menn er mer kriminelle. Det er et fenomen vi finner i alle tider og kulturer jeg kjenner til (noe også SSB snakket om ved lanseringen).

Så ja, å ha ungdom og unge voksne rundt seg øker faren for kriminalitet. Det betyr ikke at vi bør ønske oss færre unge voksne i våre bygdebyer, i våre villastrøk og våre storbyer. Vi trenger dem av en rekke grunner. Men som nevnt er det en bekymring at etterkommerne bryter loven noe oftere enn andre nordmenn på samme alder.[ii]

Sosioøkonomiske forklaringer

Jeg har tidligere brukt Listhaug argument i en litt annen form, nemlig når sosioøkonomiske kriterier – arbeidsledighet, lav utdanning, lav inntekt osv. trekkes frem som forklaring – og gjerne bortforklaring, for høyere kriminalitetsrater blant innvandrere. Slike justeringer er nyttige dersom vi ønsker å isolere egenskaper som stammer fra selve innvandringen, enten det er medbrakt kultur, traumer fra krig og terror eller noe annet som kan knyttes til dette, fra egenskaper som deles med andre nordmenn, som arbeidsledighet og fattigdom.

Men dette må ikke brukes til å bagatellisere at innvandringen faktisk bidrar til høyere kriminalitet, enten det skyldes slike sosioøkonomiske faktorer eller andre faktorer knyttet til statusen som innvandrer. Dessuten kan forklaringen på dårlig skår på sosioøkonomiske kriterier ha noe med egenskaper ved innvandrerne å gjøre. Synet på kvinners deltakelse i arbeidslivet kan for eksempel være en delforklaring på lav sysselsetting.

Det er fristende å bruke vårt syn på innvandring som filter når vi skal vurdere statistikk om innvandrere. Det gjør oss kanskje sikrere i vår sak. Men det gjør oss ikke klokere.

[i] Den skarpe leser vil se at utsagnene er litt forskjellige. Frp er trolig ikke overrepresentert blant lovbrytere generelt, siden deres overvekt av eldre velgere kompenserer for deres overvekt av menn.

[ii] Det finnes ikke direkte sammenlignbare tall, altså av alderskohorter i rapporten, men resultatet av aldersjusteringen er en sterk indikasjon på at det er slik.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden