Nyhet

– Statsråder som utgjør en sikkerhetsrisiko er først og fremst statsministerens ansvar

Sverre Diesen støtter dagens ordning med fritak for sikkerhetsklarering av statsråder, men understreker at ansvaret for oppfølging av sikkerhetsrutinene dermed påhviler statsminsteren.

Bilde: Stig Ove Voll, CC Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen støtter dagens ordning med fritak for sikkerhetsklarering av statsråder, men understreker at ansvaret for oppfølging av sikkerhetsrutinene dermed påhviler statsminsteren.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til Minerva at han er enig i den praksis som følges, at regjeringsmedlemmer ikke behøver klarering.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere om Erna Solberg og SMKs håndtering av Per Sandbergs skikkethet til å forvalte gradert informasjon har vært god nok.

Tap av sikkerhetsklarering

I en sak hos Minerva på tirsdag uttalte tidligere sjef for e-tjenesten, Kjell Grandhagen at ansatte i UD, Politi og Forsvaret trolig ville mistet sin jobb om de hadde gjort det samme som Sandberg.

Senere sa Grandhagen til Aftenposten at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bør vurdere sin stilling.

Årsaken er at han ikke tidlig nok informerte om sin Iran-reise og inngåelse av et kjærlighetsforhold til en person med dobbelt statsborgerskap, noe Grandhagen mener kunne ført til tap av jobben i andre etater.

Det reiser en debatt om hvorvidt rutinene for å sikre at statsråder er skikket til å forvalte gradert informasjon ivaretas godt nok.

Unntatt sikkerhetsklarering

Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer er fritatt fra kravet om sikkerhetsklarering, til tross for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Fritaket ble formalisert i lov, i en endring sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2017.

Denne praksisen forutsetter dermed at det er Statsministerens kontor (SMK) og Erna Solberg, som statsminister og regjeringssjef, som foretar sikkerhetsvurderingene av sine statsråder.

Motforestillinger

I høringsrunden i forbindelse med arbeidet med ny sikkerhetslov i 2016 uttrykte Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) samt «to andre avdelinger i Forsvaret» motforestillinger mot praksis om at regjeringsmedlemmer ikke skal avkreves sikkerhetsklarering.

Forsvarets sikkerhetsavdeling påpekte da at de «kan ikke se at det er vist til tungtveiende grunner for at regjeringsmedlemmer, som potensielt kan få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, ikke skal autoriseres eller sikkerhetsklareres».

Forsvarets sikkerhetsavdeling er en overordnet fagmyndighet for vakt og sikring i Forsvaret, og representerer forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste.

Støtter loven

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen støtter imidlertid nåværende praksis, der regjeringsmedlemmer unntas krav om sikkerhetsklarering.

– For statsråder må det for det første kunne forutsettes at det er gjort en vurdering av personlig skikkethet før utnevnelse, som langt på vei vil måtte omfatte de samme forhold som klarering, om enn av andre grunner, sier Diesen til Minerva.

– Dernest dreier dette seg om så få mennesker at det personlige ansvar må antas å være en tilstrekkelig garanti for at gradert informasjon håndteres i tråd med bestemmelsene og at sikkerhetsbestemmelsene for øvrig følges. Hvis ikke vil det kunne sanksjoneres og eventuelt straffeforfølges like effektivt uten at vedkommende er formelt sikkerhetsklarert, utdyper Diesen.

Demokratiske hensyn

Årsaken til at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer ikke er underlagt krav om å måtte sikkerhetsklareres kan tilskrives demokratiske hensyn.

-Jeg tror det ville bli helt umulig å håndheve et lovpålagt krav om sikkerhetsklarering uten at det ville bli oppfattet som ekskluderende på enten rent politisk eller også formalistisk grunnlag, sier Diesen til Minerva.

Der klarering kunne vært nektet av formelle men mindre alvorlige grunner (som eksempelvis i Per Sandbergs tilfelle) ville det derimot være uheldig i forhold til ønsket om at alle skal kunne engasjere seg politisk og få verv i politikken, mener Diesen.

Varierende praksis

Andre land følger varierende praksis når det kommer til krav om sikkerhetsklarering av personer som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som følge av høye politiske verv.

I Canada må regjeringsmedlemmer sikkerhetsklareres. Etter en sikkerhetsglipp som involverte tidligere utenriksminister Maxime Bernier, ba statsminister Stephen Harper om at folkevalgte måtte gjennomgå sikkerhetsklarering hvert andre år.

Det er imidlertid ikke kjent hvor grundige disse sikkerhetssjekkene er.

Storbritannia følger samme linje som Norge, der regjeringsmedlemmer og dommere unntas fra krav om sikkerhetsklarering for å få tilgang til gradert informasjon.

Heller ikke i USA kreves det at folkevalgte går gjennom samme sikkerhetsklarering som embetsverket.

Godt nok?

Minerva tok mandag kontakt med statsministerens kontor med spørsmål om hva slags mekanismer som foreligger i SMK for å sikre at regjeringsmedlemmer vurderes som egnede til å få tilgang til gradert informasjon, men har enda ikke lyktes med å få svar.

Ved sikkerhetsklarering for «strengt hemmelig» kontrolleres ektefelle, foreldre og søsken, i tillegg til hovedpersonen selv. For nivået «hemmelig» kontrolleres hovedperson og ektefelle, mens for «konfidensielt» kontrolleres kun hovedpersonen.

SMK har heller ikke svart på hvorvidt de opererer med en tilsvarende gradering, og hvorvidt den seneste tidens hendelser har påvirket Per Sandbergs graderingsnivå eller om de får konsekvenser for sikkerhetsvurderinger foretatt av SMK av fiskeriministeren.

– Hvis statsministeren finner å ville ta inn en promilledømt politiker i regjeringen, i den grad det kan sies å være en sikkerhetsrisiko, vil det først og fremst være en politisk risiko som statsministeren må bære, sier Sverre Diesen.

På spørsmål om hvordan den tidligere forsvarssjefen stiller seg til Erna Solberg og SMKs håndtering av Per Sandbergs skikkethet til å forvalte gradert informasjon, svarer Diesen:

Ingen kommentar.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden