Mediekritikk

Uverdig eldreomsorg

Arbeiderpartiet og Jan Davidsen har rett: TV2s meningsmåling om eldreomsorgen gir et skjevt bilde. OPPDATERT med nye opplysninger og kritikk fra andre.

Arbeiderpartiet og Jan Davidsen har rett: TV2s meningsmåling om eldreomsorgen gir et skjevt bilde.

Onsdagens partilederdebatt på TV2 ble innledet av en aggressiv Oddvar Stenstrøm, som ville sette statsministeren til veggs på bakgrunn av en meningsmåling TV-kanalen hadde fått utført spesielt for formålet.

Stenstrøm viste til en undersøkelse av sykehjemmene der:

  • 2 av 3 ansatte sier de eldre ikke får en forsvarlig og verdig omsorg
  • 8 av 10 ansatte har ikke tid til den enkelte

Og da kommer spørsmålet fra Stenstrøm til Stoltenberg: ”Er det en skam at vi behandler gamle mennesker på denne måten?”, med flere oppfølginger i samme tone.

Hele undersøkelsen kan leses her.

Det første spørsmålet lyder:

”I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?”

Svaralternativene er: I svært stor – stor – noen – liten – ingen grad.

En av de absolutte nestorene innen meningsmålinger i Norge, Erik Dalen fra Ipsos MMI, er kritisk til spørsmålsstillingen og undersøkelsen og har levert en momentliste til Fagforbundet. Dalen sier blant annet:

”Jeg tror at slik situasjonen er i sykehjemsektoren, vil alle oppleve en viss grad av ressursmangel. Derfor er det naturlig at mange svarer ”I noen grad”. Men fra denne opplagte sammenhengen til den konklusjonen som trekkes, mener jeg det er et langt stykke. Jeg ville nok basert meg på andelene som svarer ”stor grad”, dvs. en snau tredjedel, sier Erik Dalen.”

Dette er jeg enig med Dalen i. TV2 tar altså de som svarer ”i noen grad” (35,8 prosent) til inntekt for at de eldre IKKE får en forsvarlig og verdig omsorg. Det er 11 prosent som svarer ”i svært stor grad”, 19,9 prosent som svarer ”i stor grad”.

Frank Aarebrot, som riktignok er AP-mann, er heller ikke nådig:

”Jeg mener vi har en rimelig god eldreomsorg i Norge. Men til og med jeg ville svart at manglende ressurser går utover omsorgen. Du kan jo ikke svare at manglende ressurser gi en bedre omsorg. (…) Uansett kan du ringe en hvilken som helst sosiolog eller språkforsker, som vil kritisere dette spørsmålet TV2 stiller.”

(FrP har for øvrig misforstått, og tror at det dreier seg om 2 av 3 sykehjemsledere. Blant disse svarer 4 av 10 ”i noen grad” eller mer).

Vi må huske sammenhengen vi er i. Alle ansatte vil gjerne ha mer ressurser til sin arbeidsplass, og nå er det snart valg, der eldreomsorgen alltid kommer opp som et tema. Incentivet til strategiske svar er derfor opplagt. Undersøkelsen er utført pr. e-post (Questback). Svarprosenten er ikke oppgitt (se nedenfor). Vi kan anta at de mest motiverte har svart.

OPPDATERING: Først i en metoderapport lagt ut kl. 13 i dag, etter min artikkel og i et intervju med Aftenposten i kveld fremkommer det at de som er bedt om å svare slett ikke er noen tilfeldig gruppe. Det gjør saken enda verre.

«TV2 har gjennomført en enorm ringerunde til samtlige sykehjem i Norge – i alt 900 hjem – og spurt tillitsvalgte og sykehjemsledere om de vil stille opp i undersøkelsen. De spurte i tillegg om disse kunne finne andre ansatte som sa seg villige til å stille opp.»

Ottar Hellevik trekker frem det samme problemet med selvrekruttering.

Jeg er imidlertid uenig med Dalen i at det første spørsmålet vil oppfattes som om det dreier seg om egen arbeidsplass. Tvert imot tror jeg de fleste vil oppfatte det som om de skal gi et inntrykk av situasjonen i sektoren generelt. Her vil ansatte, som publikum for øvrig, være preget av medienes regelmessige avdekking av mangler i eldreomsorgen. Svar-alternativet ”i noen grad” blir dermed det naturlige.

Vi vet fra tidligere undersøkelser at de som selv har erfaring med eldreomsorgen rapporterer om en mer positiv opplevelse enn det øvrige publikum. Det kan tyde på at mediedekningen påvirker oppfatningene blant dem som selv ikke har egne erfaringer.  Innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort i juni, og som Stoltenberg viste til, ga som resultat at sykehjemmene blant brukerne skåret 72 i total tilfredshet på en skala fra 0-100, opp fra 69 i 2010. Dette er omtrent midt på treet blant de ulike offentlige tjenestene. Blant innbyggerne generelt skårer sykehjemmene 59.

Dette underbygges av et annet spørsmål i undersøkelsens, som Stenstrøm unnlot å nevne. Her spørres det nemlig spesifikt om egen arbeidsplass:

”Får de eldre på dette sykehjemmet det du oppfatter som verdig behandling?”

Her svarer 13,8 prosent nei. Andelen er svært lav blant styrerne – bare 2,3 prosent, mens den er 18,4 prosent blant pleierne. Det er naturlig at svært få ledere vil mene at de står for uverdig pleie. De har tross alt et lederansvar.

Jeg mener dette spørsmålet er det mest representative for egenvurderingen av situasjonen i eldreomsorgen, og at Stenstrøm derfor burde innledet med ”en av fem pleiere mener at de eldre på deres sykehjem ikke får en verdig omsorg”.

OPPDATERING: Meningsmålingsnestor Ottar Hellevik gjentar samme poeng i sitt intervju med Journalisten.

Stoltenberg, som på forhånd har fått tilgang til undersøkelsen, trakk frem dette spørsmålet. En oppkavet Stenstrøm svarte med å presentere sin egen måling feil: ”Det er selvevalueringer. Det er hva den enkelte pleier mener de selv gjør”.

Nei, det dreier seg om det sykehjemmet der de jobber, altså det de selv kan observere, i motsetning til deres mening om sektoren generelt, farget av mange andre påvirkningskilder. OPPDATERING: Redaksjonssjef Tor Godal gjentok fredag samme bortforklaring som Stenstrøm brukte.

Det andre spørsmålet Stenstrøm viser til lyder:

”Hvor ofte opplever du at tiden du har til rådighet til den enkelte beboer ikke strekker til?”

Når Stenstrøm presenterer dette slås de som har svart daglig (22,5/46,1%) og ukentlig 33,6/34,4%) sammen til IKKE TID. Det er ikke urimelig, men Stenstrøm bruker tallene for pleierne (mitt siste tall – det første gjelder styrerne), og ikke alle ansatte.

Når nesten halvparten av pleierne svarer at de daglig føler at tiden ikke strekker til, er det selvsagt en indikasjon på et problem, selv om man tar høyde for strategiske svar. Men hva betyr egentlig ”strekke til?” Veldig mange har en arbeidssituasjon der vi ikke rekker over alt vi gjerne skulle ha gjort.

TV2s undersøkelse inneholder et siste spørsmål (det finnes flere deler, som kanalen venter med til en annen gang) som konkretiserer hva man mener med for liten tid.

”Hvor ofte skjer følgende hendelser på sykehjemmet der du jobber, uavhengig av om du har ansvaret eller ikke?: Beboer ønsker å trekke frisk luft utenfor sykehjemmet, men får ikke mulighet fordi pleieren må prioritere andre arbeidsoppgaver.”

Jeg stusser litt over formuleringen ”utenfor sykehjemmet”. Frisk luft må nødvendigvis innebære at man kommer utendørs. Betyr dette da at noen kan svare ja dersom beboeren bare trilles ut, og ikke på en tur i omgivelsene eller lenger av sted?

På dette spørsmålet svarer 14 prosent av pleierne at dette skjer daglig og ytterligere 25,5 prosent ukentlig.

OPPDATERING: TV2 la ut resten av undersøkelsen senere på fredagen. Les også Andreas Wieses kommentar i Dagbladet om hvordan svarene kunne vært brukt til å skape et helt annet inntrykk enn det TV2 gjorde.

Svarprosent på 17?
Stenstrøm sa for øvrig: ”Vi har tatt 10.000 telefoner, 750 sykehjem”. Han gjentar dette med de 10.000 telefonene som er ringt senere. Tor Godal i TV2 bruker også uttrykket ”snakket med”. Dette er ikke korrekt. Undersøkelsen er utført pr e-post (Questback) med 1743 respondenter. Hvis det er riktig at 10.000 ansatte er kontaktet og bare 1.743 har svart forsterker det selvseleksjonsproblemet nevnt ovenfor.

OPPDATERING: TV2 opplyser i sin metoderapport at snaue 3.900 fikk tilsendt spørsmålene. Se deres bortforklaring av de «10.000 telefonene» hos Dagbladet. Nyhetsanker Arild Riise feilinformerte forøvrig grovt på twitter om TNS Gallups rolle i undersøkelsen. Redaksjonsleder Tor Godal avviser all kritikk. Redaksjonens manglende selvkritikk og fortsatte feilinformasjon etter at kritikken kom begynner å minne om NRKs romkvinneskandale.

Det er vel også å dra det litt langt å bruke begrepet ”forteller” om folk som krysser av i et spørreskjema.

Alle politikere som lar seg lokke med av elendighetsbeskrivelsen av norsk eldreomsorg bør ha i bakhodet at neste gang Oddvar Stenstrøm veiver med pekefingeren, så kan det være hun selv som står på den andre siden.

Opprinnelig publisert kl. 09.57.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden