Varslere påstår at SV-Thorkildsen favoriserte sin tidligere arbeidsgiver

SV-byrådssekretær avviser favorisering.

Publisert   Sist oppdatert

Etter at Inga Marte Thorkildsen (SV)  gikk av som likestillings- og inkluderingsminister i regjeringen Stoltenberg II (våren 2012-høsten 2013), ble hun i januar 2014 ansatt i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken.

Hun var spesialrådgiver i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken fra januar 2014 og tilknyttet BarnsBeste, det nasjonale kompetansenettverket for barn som pårørende, i samme periode.  

Karantene

Da Thorkildsen forlot posten som statsråd og ble spesialrådgiver i Forandringsfabrikken, ble hun ilagt seks måneders forbud mot å ta del i behandling av saker og deltagelse i møter i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innenfor de sakene der hun selv hadde hatt et ansvar som statsråd.

Det ble da pekt på at hun som statsråd hadde tilegnet seg «kompetanse og innsikt som kan gi Forandringsfabrikken særlige fordeler».

Varslet om favorisering

I det anonyme varselet som er sendt om byråd Inga Marte Thorkildsen, blir det nå påstått at hun i sin nye rolle som byråd skal ha favorisert sin tidligere arbeidsgiver. I varselet som er sendt Oslo kommunes varslingsmottak, skrives det:

«Byråden har, til tross for faglige innspill, i budsjett og tildelingsbrev insistert på at Utdanningsetaten og skolene samarbeider med Forandringsfabrikken der hun selv arbeidet i nesten tre år, helt frem til oktober 2016 mens hun var byråd. Forandringsfabrikken tar seg betalt for sine tjenester. Et slikt samarbeid på overordnet nivå, men også for den enkelte skole (det er 181 i Oslo) vil bety et samlet kostnadsnivå som etter all sannsynlighet vil overgå terskelverdier for anskaffelser.»

I varselet hevdes det også at Forandringsfabrikken ikke er den eneste aktøren som kan tilby tjenesten som er etterspurt, og at dette kan være i strid med regelverket for offentlige anskaffelser:

«Slike tjenester kan sikkert tilbys av andre miljøer enn  Forandringsfabrikken. Allikevel er det ikke gjennomført en anskaffelse før det i budsjett og tildelingsbrev ble gitt føringer til UDA og skolene. Vi anser både byrådens tette kobling til Forandringsfabrikken og pålegg om å bruke Forandringsfabrikken uten gjennomført anskaffelse som uetisk og i strid med regelverk for offentlige anskaffelser. Vi varsler dette slik at det kan bli undersøkt.»

Det blir ikke spesifisert i varselet hvilke pålegg det  angivelig skal dreie seg om, men det fremgår av en e-post som er sitert i varselet, at Forandringsfabrikken tar seg betalt for tjenesten som skal ytes kommunen.

«Vi tar jo i utgangspunktet 15 000 pluss reise for opp til halve dager, 20 000 for hele dager, og er det mange og stort rigg så kan det bli mer.»

I tildelingsbrevet til Utdanningsetaten for 2018 trekkes satsingen «Mitt Liv storby» frem. Dette er et samarbeid mellom flere byer fasilitert av Thorkildsens tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken, der Oslo kommune deltar.

Forandringsfabrikken opplyser i en kommentar til Minerva at de mener at dette er hentet ut av sin sammenheng. Vi kommer tilbake med et eget intervju.

Avviser uryddighet

Byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen,  Anna Tresse, svarer til Minerva at de ikke kan kommentere varselet. De avviser imidlertid på generelt grunnlag alle påstander om uryddighet i forhold til byråd Inga Marte Thorkildsens tidligere arbeidsgiver.

–  Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) har ikke instruert/pålagt UDE om å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med Forandringsfabrikken .

Hun sier at byrådet ikke har nevnt Forandringsfabrikken i budsjettet for 2018 og heller ikke i tildelingsbrev til Utdanningsetaten for  2018. Vi har heller ikke gitt et slikt pålegg i andre styringsdokumenter.

– Utviklingsarbeidet «Mitt liv storby» nevnes i tildelingsbrev fra byråden til Utdanningsetaten i 2018, dette er et utviklingsarbeid som fasiliteres av Forandringsfabrikken?

– Ja, Oslo er en del av storbynettverket «Mitt liv», sammen med ni andre storbyer. Disse møtes to ganger i året, hvor tanken er at oppveksttjenestene skal møtes på tvers, sier Tresse til Minerva.

Hun sier formålet blant annet er å få bedre rutiner om samarbeid med barn og unge, slik at man kan få trygge og nyttige tjenester, sett fra barn og unges side.

– Det vi imidlertid har vært tydelige på er at Utdanningsetaten må innhente kunnskap fra barn og unge inn i ulike skoleprosjekter. Vi har vist til FF i flere sammenhenger, men da som regel som en av flere mulige samarbeidspartnere. FF er en ideell stiftelse som får penger over statsbudsjettet og har bred tverrpolitisk støtte. Statsminister Solberg var selv tilstede da FF ble åpnet som et kunnskapssenter.

Ikke inngått avtaler

Tresse sier at byrådsavdelingen ikke har inngått noen avtaler med Forandringsfabrikken i 2018.

– Dersom det i framtida skulle bli aktuelt å anskaffe tjenester fra en privat leverandør eller aktør innenfor det feltet som FF representerer, vil vi selvfølgelig følge anskaffelsesregelverket,  forutsatt at beløpet er av en slik størrelse som gjør det nødvendig.

– Du mener ikke at byråden favoriserer sin tidligere arbeidsgiver?

– Nei, på generelt grunnlag mener jeg det byråden er veldig tydelig på er at vi er nødt til å samarbeide med barn og unge.

Nevnt flere ganger

Da Inga Marte Thorkildsen var byråd for eldre, helse og sosiale tjenester ble også Forandringsfabrikken trukket inn og løftet frem. Det går frem av et notat fra byrådet datert 20. juni 2016.

«Barnevernet skal jevnlig besøke barnehager, skoler og fritidsarenaer, sammen med helsesøster og proffer fra Forandringsfabrikken», heter det her. Forandringsfabrikken blir i notatet, sammen med Stiftelsen Støttesenter mot incest trukket frem som samarbeidspartner for kommunen.

Satsingen på Forandringsfabrikken kommer også frem i byrådssaken «Barnehjernevernet - strategier og tiltak 2017-2019» datert 19. oktober 2017.

Om arbeidet heter det blant annet at «Erfaringer og verdier fra Forandringsfabrikkens utviklingsarbeid Mitt Liv i barnevernet skal legges til grunn».

I en høringsuttalelse fra Thorkildsen til en sak fra departementet om barn som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, trekker også Thorkildsen frem sin tidligere arbeidsgiver.  

«Oslo kommune vil spesielt nevne Forandringsfabrikken Kunnskapssenter», heter det blant annet i høringsuttalelse signert Thorkildsen, hvor det flere ganger refereres til Forandringsfabrikken.»

Vil ikke svare

Byrådssekretær Anne Tresse vil ikke svare på om Thorkildsen har gjort noe galt ved å trekke inn sin tidligere arbeidsgiver i kommunens arbeid.

 Jeg kan ikke kommentere det hvis det er knyttet til varselet i saken. På generelt grunnlag kan jeg si at vi er tydelig på at barn og unges kunnskap må være grunnleggende for utviklingen av systemer som er til for barn, og da er det flere aktører det er aktuelt å samarbeide med.

Minerva kommer tilbake med intervju med Forandringsfabrikken i morgen (tirsdag).