Verger opptrer som asylaktivister

Når asylsøkernes representanter kjemper for at barna skal få bli i Norge, går de utenfor mandatet de er gitt av myndighetene.

Publisert   Sist oppdatert

I en masteroppgave som ble levert i år til Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, går det frem at flere representanter, eller verger, som de omtales som i oppgaven, har kjempet en innbitt kamp for asylsøkerbarn de har hatt ansvar for i saker der det dreier seg om fastsetting av alder. Dette ligger utenfor mandatet de er gitt av myndighetene.

Strengere rutiner for å slå fast om asylbarn er mindreårige eller ikke, har blitt trukket frem som ett av flere virkemidler som har ført til at færre asylsøkere som oppgir å være mindreårige, kommer til Norge.

Vergene er voksenpersoner som opptrer som barnas talerør, når de ikke har foreldre. I reglementet for disse representantene heter det at ansvaret til representant bortfaller om «barnet regnes som over 18 år etter vedtak fra UDI».

En gjennomgang av uttalelsene til representanter for asylbarn viser imidlertid at representantene ofte fortsetter å engasjere seg etter at alder er fastsatt, selv om ansvaret deres formelt bortfaller når asylsøkerne ikke lenger regnes som mindreårige.

Masteroppgaven viser også at vergene er sterkt kritiske til utlendingsmyndighetene.

Her er noen sitater fra masteroppgaven:

En verge som er intervjuet, forteller: «Vergene blir et verktøy for UDI, vi roer ned barna og de blir med på å ta undersøkelsen, men den betyr mye mer enn det man sier til barna. Det er misbruk av tillitsforholdet barnet har til vergen. Føler jeg har løyet til barnet.»

«Vergen Amalie forteller om tilfeller hvor mindreårige får oppgitt en høyere alder på [aldersundersøkelsen] enn det de selv har oppgitt. Det krever en iherdig innsats fra vergens side for å forandre aldersresultatet. Denne prosessen innebærer blant annet å innhente uttalelser fra ansatte på mottak, nærmere bestemt uttalelser fra barnefaglig leder, psykiatrisk sykepleier og mottaksleder. Vergene må også forberede kommentarer og argumenter i samtale med saksbehandlere ved UDI og PU. En prosess for å forandre aldersresultatet er utfordrende, og vergene beskriver hvor mye arbeid det krever og hvor stressende det kan være.»

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

«I tilfellet til vergen Amalie og innsatsen hun gjorde for å endre aldersresultatet, så ble Akeel oppjustert til 20 år. «Den medisinske undersøkelsen veier tungt, hvordan kan man da si at dette er en helhetlig vurdering?», spurte Amalie. Hun mente at prosessen danner grunnlag for å gi avslag, fordi da er vedkommende overårig og må ha et annet asylgrunnlag. Hun forteller at hun mange ganger har tenkt at dette ikke handler om oppholdstillatelse, men om innvandringskontroll.»

'Jeg er sint og jeg er bekymret', sier en asylverge.

«På flyet sitter en 16 år gammel gutt, som på tross av at han i Norges høyeste domstol har fått kjennelse på at han er under 18, likevel sendes ut i dag. Han er redd og han er trist. Jeg er sint og jeg er bekymret», forteller en verge.

Anne forklarer at: «Å få innsyn i de forskjellige mottakene er ikke våres bord, for å si det sånn. Vi ringer allikevel til de forskjellige mottakene og forhører oss.»

Engasjerte

Det fortelles også om mottaksansatte som engasjerer seg i saker der det dreier seg om aldersfastsetting.

«Beboer har på bakgrunn av aldersundersøkelsen blitt vurdert til 19 år og skal fordeles til et mottak for voksne. Vi på mottak er bekymret over dette. Vi mener at han ut ifra den modenhet han viser, og tydelig omsorgsbehov, trenger mye mer oppfølging og voksenkontakt enn han kan få som antatt voksen asylsøker. Gutten virker meget sårbar og ønsker voksenkontakt. Han er hjelpsom, og det er tydelig at han føler trang til den tilhørighet han føler når han går rundt med oss ansatte. Vi ser at beboer har vanskelige minner og får lett tårer i øynene i den forbindelse. Ellers er han en typisk unggutt som liker å spille fotball og være i aktivitet.»

Rolleforståelse

Fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI, Torun Mølstad, sier uttalelsene kan være eksempler på sviktende rolleforståelse.

– Det er viktig at representantene har forståelse for sin rolle, sier Mølstad i UDI.

– Vi har forståelse for at det for representantene er lett å bli personlig engasjert når de jobber så tett med enslige mindreårige asylsøkere. Likevel er det viktig at representantene har forståelse for sin rolle, og forholder seg til det regelverket som er laget for representanter.

Mølstad understreker at det er fylkesmannen som har arbeidsgiveransvar for representantene.

Skal ivareta

Eldbjørg Sande leder vergeavdelingen hos Fylkesmannenn i Oslo, som har ansvaret for fordelingen av representanter til mindreårige asylsøkere på transittmottak. Hun uttaler seg slik i en epost til Minerva:

– Vergen eller representanten (som er begrepet som benyttes i utlendingsloven og som refererer til verger for enslige mindreårige asylsøkere i asylfasen) skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser i foreldrenes fravær. Dette innebærer særlig rettigheter knyttet til asylsaken, men kan også være knyttet til skole, helse, evt straffesaker mv.

– I denne forbindelsen må representanten vurdere hvorvidt vedtak skal påklages, evt samarbeide med barnets advokat osv. Representanten skal forholde seg til det regelverk som til enhver tid gjelder for behandling av asylsaken, og ivareta rettigheter basert på dette. Representanten må også forklare regelverket for barnet, ikke gi vedkommende falske forhåpninger og være tydelig på hvilke konsekvenser det kan ha dersom barnet ikke medvirker til å avklare tvil rundt bla identitet og alder. Evt uenighet representanten måtte ha knyttet til bruk av alderstester mv skal ikke frontes i denne rollen, og representanten skal ikke "bruke" barnet for å fremme disse.

– I vår opplæring av verger og representanter bruker vi mye tid på å forklare rollen, hva som ligger innenfor og utenfor. Evt gjentagende el grove brudd på dette fra representantens side vil kunne føre til at vedkommende ikke lenger anses godkjent for nye oppdrag.

Les også: Grovt misbruk av empiri om mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelsen.