NYHET

Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreket i dagens pressekonferanse at norsk økonomi er grunnleggende solid.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreket i dagens pressekonferanse at norsk økonomi er grunnleggende solid.

Regjeringen foreslår tiltakspakke på 6,5 milliarder for å bistå næringslivet

Det ble også varslet at nye tiltak kan komme på kort varsel.

Publisert

Regjeringens tiltak i første fase

Tiltakspakken som i første fase skal redde næringslivet ble i dag lagt frem av regjeringen. Det ble også varslet at nye tiltak kan komme på kort varsel. Pakken har en pris på over 6,5 milliarder.

– Vi må alle forberede oss på å yte litt mer og ofre litt mer fremover. Dette var budskapet fra statsminister Erna Solberg under dagens pressekonferanse.

Solberg la vekt på at trygging av arbeidsplasser blir en viktig oppgave fremover.

– Flybransjen opplever at nesten ingen flyr. Oljeprisen har falt. Store verdier har gått tapt på børsen denne uken. Kronekursen er svakere enn noen gang tidligere. Norges Bank har satt ned styringsrenten. Flere bedrifter melder om permitteringer. Mange arbeidstakere er hjemme med små barn. Mange tiltak gjør oss mer isolerte, og får store konsekvenser for arbeidslivet.

– Budskapet felles fra regjeringen til hele næringslivet er at vi ser at dere sliter, og vi kommer med målrettede tiltak for å hjelpe dere.

Tiltakslisten i første fase

Tiltakene ble presentert av finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi er inne i en alvorlig situasjon der bildet endres fra dag til dag, noen ganger fra time til time. Det viktigste er å stoppe smitten og ta vare på liv og helse, men situasjonen påvirker nå mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter.

Heldigvis, understreket Sanner, er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid.

– Vi har et godt utgangspunkt. Arbeidsledigheten er lav, lønnsomheten har økt og vi har solide banker. Virusutbruddet og tiltakene vil få virkninger for bedrifter og enkeltmennesker.

Tiltakene Sanner presenterte skal legges frem for Stortinget og behandles. De endelige vedtakene vil fattes der.

Tiltak foreslått av regjeringen i første fase:

  • Tiltak i helsevesenet for å sikre den akutte situasjonen. Midler til innkjøp av legemidler og nødvendige coronaprøver.
  • Det kan bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon. Det foreslås at denne innsatsen ikke gir kutt i pensjonsutbetalinger.
  • Det foreslås å reduserer utgifter med permittering, fra femten til to dager. Bedrifter kan da redusere kostnadene sine raskt. I tillegg foreslås det å oppheve ventedager før dagpengeutbetaling starter ved permitteringer.Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Redusere innbetaling av forskuddsskatt.
  • Personlig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 16. mars, til 1. mai.
  • Flypassasjeravgift oppheves midlertidig fra 1. januar til og med 30. oktober 2020.
  • Lufthavnavgiftene fjernes midertidig til og med 30. juli.

Les mer utdypende om tiltakene på regjeringens nettsider.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, og hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre før det blir bedre. Vi må iverksette tiltak for å trygge jobbene, og bidra til at midlertidig nedgang ikke skader langvarig norsk økonomi. Dette er første fase av tiltak. Vi er allerede i gang med å forberede nye tiltak for neste fase. Regjeringen har i dag lagt frem to proposisjoner som Stortinget skal behandle, sa Sanner.

Nye tiltak kan komme på kort varsel

– Regjeringen vurderer situasjonen løpende og er beredt på å komme med nye tiltak på kort varsel, uttalte Sanner.

De vil se på summen av tiltak, kostnader for arbeidsgivere og arbeidstakere i sammenheng. Kostnader kan ikke bæres av en part alene. Sanner sa bedriftene ikke tåler kraftig inntektsbortgang, uten at dette kompenseres. Arbeidstakere vil ikke tåle at inntekter reduseres kraftig.

– Strakstiltakene som legges frem i dag, er en begynnelse. Totalt innebærer pakken 6,5 milliarder kroner. I tillegg kommer økte utgifter til helse og reduserte flyplassavgifter. Tiltakene er målrettet og vil virke raskt. Målet er å unngå konkurser og oppsigelser, sa Sanner, og understreket at tiltak for fase to nå er under utarbeiding.

Tiltakene er målrettet. De er også midlertidige. Det vil bli sett på utsatt innbetaling av skatt og reduksjon i arbeidsgiveravgift.

– Bankene vil spille en sentral rolle. Bankene er en del av løsningen, sa Sanner.

– Norske banker er solide etter en betydelig oppbygging av kapital i årene etter finanskrisen. Det er viktig at bankene settes i stand til å kunne bidra ekstra til bedriftene. Norges Bank vil fra og med i dag tilby ekstraordinære lån til de norske bankene. Kapitalkrav er et sentralt verktøy for å sikre banker, påpekte han.

Sanner fikk i går råd fra Norges Bank om å sette ned kravet til det motsykliske kapitalkravet i bankene fra 2,1 til 1 prosent.

– Det rådet har jeg fulgt, og beslutningen er tatt. Da får bankene handlefrihet til å finansiere næringslivet i tiden som kommer. Banken har gått med overskudd, og har nå solid kapitalbase til å trygge bedrifter i landet.

Finanstilsynet har også varslet at prosessen med såkalte IRB-krav, legges på is.

– Når vi nå letter på kapitalkravene, vil jeg understreke at bankene ikke bør øke sine utbytter eller bonuser, sa Sanner.

– Vi er nå i en alvorlig situasjon med mye usikkerhet. Vi jobber hardt for å skape trygghet for bankene og for bedriftene. Vi må unngå at konsekvensene for norske bedrifter og arbeidsplasser blir for store. Vi kan også komme med tiltak for å stimulere økonomien generelt.

Sanner poengterte at det vil settes inn alle mulige tiltak for å sikre Norge på en best mulig måte.

Epidemien preger hverdagslivet

Barne- og familieminister Kjell Inge Ropstad (KrF) sa at epidemien nå preger hverdagslivet.

– Vi skal ikke stoppe å leve livene våre, men vi skal leve på en ny måte. Mange barn er hjemme. Det er fint om naboer kan hjelpe hverandre med barnepass. Samtidig må vi bruke sunn fornuft og ikke samle for mange på ett sted. Leke utendørs er bedre enn å leke innendørs, sa Ropstad, og påpekte at eldre i risikogrupper kan bli alvorlig syke.

– Foreldre som trenger hjelp, eller besteforeldre som er på tilbudssiden, må være bevisst på dette. Selv om besøk ikke er mulig, er det mulig å ringe.

Ropstad benyttet anledningen til å takke alle som står på i sykehus og sykehjem, til alle som står på for å gjøre Norge til et trygt sted å være.

– Som samfunn er vi godt rustet til å klare oss gjennom denne situasjonen. Vi må sikre at vi har jobber å gå til, og at bedrifter fortsatt klarer seg når dette er over, sa ministeren.