DEBATT

Viktig med riktige fakta

DEBATT: WWF bruker en metode som fanger opp endringene på tvers av dyrebestandene, fordi det gir et bedre bilde av endringene slik de faktisk forekommer i naturen – spredt, og som en del av et økosystem.

Publisert

Det er fint at Øystein Heggdal er enig med WWF Verdens naturfond i at det er viktig å ta vare på ville dyrebestander. Det er også bra at vi blir utfordret på metoden og kommunikasjon. Men påstanden om at hele den gjennomsnittlige nedgangen på 69 prosent i ville dyrebestander skyldes en ekstrem nedgang i 2,4 prosent av populasjonene i årets rapport, er feil.

Mengden data øker og metodikken forbedres mellom hver rapport, også takket være kritikk. Dataene i årets rapport har blitt testet ved å fjerne henholdsvis 2,5 prosent, 5 prosent og 10 prosent av bestandene med størst bestandsendring. Dette medfører likevel en gjennomsnittlig nedgang på mellom 60 og 70 prosent for de gjenværende bestandene. Derfor er det ikke slik at noen få bestander fører til et forvrengt bilde av situasjonen. Det omfattende datagrunnlaget og analysen bidrar til dette.

Å observere relative endringer i dyrebestander er én måte å måle endringer i naturen over tid. Noen dyrebestander er små, noen er store. De er en del av levende, samstemte økosystem. La oss for enkelhets skyld tenke oss seks dyrebestander av en art spredt på et kontinent. Fem av disse er i dramatisk nedgang, mens én vokser så mye at ved å se på antallet individer, vil den veksten kunne maskere nedgangen i de andre, samtidig som det kan ha skjedd både en dramatisk reduksjon i utbredelsesområdet og et tap av genetisk mangfold. Derfor bruker vi en metode som fanger opp endringene på tvers av dyrebestandene, fordi det gir et bedre bilde av endringene slik de faktisk forekommer i naturen – spredt, og som en del av et økosystem.

Living Planet Report føyer seg inn i rekken av andre faglige utgivelser som dokumenterer ulike sider ved den globale naturkrisen, og hvor FNs naturpanel (IPBES) representerer det tyngste vitenskapelige arbeidet. Jamfør IPBES er opp mot én million arter truet av utryddelse, og minst 3,2 milliarder mennesker vil få svekket sitt livsgrunnlag på grunn av vårt overforbruk av naturen og naturressursene. Det er i tillegg solid underbygget at det ikke er nok å redde de mest utsatte bestandene med målrettet innats, vi må også redusere det totale presset på naturen og naturressursene. Det krever omfattende og transformative tiltak, på alle nivåer og på tvers av sektorer, og vil være en lang og krevende vei å gå. Men vi kommer til å gå denne veien uansett, fordi det er veien mot en framtid innenfor planetens tålegrenser, en framtid til det beste for mennesker og natur.

Powered by Labrador CMS